Foto

Integrovaný regionální operační program (IROP)


Kontaktní osoba: Pavel Rejchrt


Aktuálně vyhlášené výzvy

 • momentálně není vyhlášená žádná výzva

Uzavřené výzvy


 

V této oblasti mohou žadatelé směřovat své projekty do následujících opatření IROP:

 • Udržitelná a bezpečná doprava
  • Opatření se zaměřuje na rozšíření udržitelných forem dopravy, které snižují zátěž životního prostředí. Snahou je zvýšit podíl šetrnějších forem dopravy – cyklodoprava, pěší doprava a veřejná doprava. Důležitá je návaznost různých forem dopravy. Opatření by dále mělo přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.
 • Připravenost složek IZS k řešení rizik a katastrof
  • Cílem opatření je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. Hlavní pozornost je soustředěna na přizpůsobení se nadprůměrným sněhovým srážkám, masivním námrazám a déletrvajícím suchům a z nich vyplývajícím rozsáhlým požárům.
 • Infrastruktura sociálních služeb
  • Podpora bude směřovat ke službám terénního a ambulantního charakteru, případně ke službám pobytového charakteru, které odpovídají současným principům sociálního začleňování.
 • Vzdělávací infrastruktura
  • Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.
 • Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • Cílem je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost.

 

Harmonogram výzev

Momentálně nejsou plánovány žádné výzvy.