Hora

Vzdělávání – I

MAS Stolové hory, z. s., vyhlašuje dne 15. 4. 2024 dotační výzvu na příjem projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2021-2027 s názvem „3. výzva MAS Stolové hory v IROP – Cestovní ruch – I“.

Výzva MAS se řídí podmínkami 48. výzvy Řídícího orgánu IROP a je zaměřena na její aktivitu Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

Cílem výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Podporovány bude obecně

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • vnitřní konektivita škol;
 • školní družiny a školní kluby;
 • učebny neúplných škol;
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
  – pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními
  vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
  – pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší
  kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
  – vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální
  inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny,
  společenské místnosti), sloužící pro vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit;

Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, školské právnické osoby, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Celková alokace pro tuto výzvu činí 5 789 473,68 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem projektových záměrů bude probíhat mimo dotační systém MS2021+ od 15. 4. 2024 od 12 hodin a bude ukončen 30. 92024 ve 12 hodin.

Formulář projektového záměru ve formátu pdf s podpisem oprávněné osoby, včetně případných příloh, odešle žadatel nejpozději ve lhůtě pro ukončení příjmu projektových záměrů na e-mailovou adresu rejchrt@mas-stolovehory.cz. Žadatel v předmětu e-mailu identifikuje výzvu (např. číslo výzvy či název výzvy), do které podává projektový záměr. MAS doporučuje, aby žadatelé své projektové záměry s MAS předem konzultovali. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrtrejchrt@mas-stolovehory.cz.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy:

Výzva MAS Stolové hory č. 3 v IROP – Vzdělávání – I

Příloha č. 1 (3. výzvy MAS v IROP) – Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 (3. výzvy MAS v IROP) – Kritéria administrativní kontroly

Příloha č. 3 (3. výzvy MAS v IROP) – Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 4 – Seznam projektů podpořených skrze výzvy MAS z IROP (bude zveřejněno po ukončení výzvy)

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro administrativní kontrolu

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 48 IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy ŘO IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 48 (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria hodnocení projektů, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 4 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k výzvě MAS č. 3 v IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k 3. výzvě MAS v IROP