Hora

Doprava – I

MAS Stolové hory, z. s., vyhlašuje dne 1. 9. 2023 dotační výzvu na příjem projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2021-2027 s názvem „1. výzva MAS Stolové hory – IROP – Doprava – I“.

Výzva MAS se řídí podmínkami 60. výzvy Řídícího orgánu IROP a je zaměřena na její aktivitu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Cílem výzvy je zajistit kontinuální provoz nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Podporovány bude obecně

  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (více jak 500 vozidel za den).
  • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (tzn. že projektem je dotčena silnice nebo místní komunikace, na které bezpečnostní inspekce pozemní komunikace prokázala vysoké bezpečnostní riziko pro chodce nebo cyklisty).

Žadateli mohou být kraje, dobrovolné svazky obcí, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 11 795 613,68 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem projektových záměrů bude probíhat mimo dotační systém MS2021+ od 1. 9. 2023 od 12 hodin a bude ukončen 30. 112023 ve 12 hodin.

Formulář projektového záměru ve formátu pdf s podpisem oprávněné osoby, včetně případných příloh, odešle žadatel nejpozději ve lhůtě pro ukončení příjmu projektových záměrů na e-mailovou adresu rejchrt@mas-stolovehory.cz. Žadatel v předmětu e-mailu identifikuje výzvu (např. číslo výzvy či název výzvy), do které podává projektový záměr. MAS doporučuje, aby žadatelé své projektové záměry s MAS předem konzultovali. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrtrejchrt@mas-stolovehory.cz.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Výzva MAS Stolové hory č. 1 v IROP – Doprava – I

Příloha č. 1 (1. výzvy MAS v IROP) – Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 (1. výzvy MAS v IROP) – Kritéria administrativní kontroly

Příloha č. 3 (1. výzvy MAS v IROP) – Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro administrativní kontrolu

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 60 IROP – Doprava – SC 5.1 (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy ŘO IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 60 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 60 (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria hodnocení projektů, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 4 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k výzvě MAS č. 1 v IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k 1. výzvě MAS v IROP