Hora

Udržitelná a bezpečná doprava

MAS Stolové hory, z. s., vyhlásila dne 8. 11. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „12. výzva MAS Stolové hory – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – I“. Cílem výzvy je podpora a rozšíření udržitelných forem dopravy, které snižují zátěž životního prostředí, a přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu v území MAS.

Výzva je vyhlášena pro dvě aktivity (vymezené pravidly nadřazené výzvy č. 53 IROP), kterými jsou:

  • bezpečnost dopravy
  • cyklodoprava

V aktivitě bezpečnost dopravy budou obecně podporovány rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, lávek, podchodů a také realizace prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (viz kap. 3.4 výzvy č. 53 IROP).

V aktivitě cyklodoprava bude obecně podporována výstavba a rekonstrukce komunikací pro cyklisty (příp. cyklisty a chodce), realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany pro jízdní kola, doprovodná zeleň) a prvky zvyšující bezpečnost cyklistické dopravy (viz kap. 3.5 výzvy č. 53 IROP).

Projekty mohou být zaměřeny buď na aktivitu bezpečnost dopravy nebo na aktivitu cyklodoprava.

Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, Královéhradecký kraj a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 7 008 138,18 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 8. 11. 2019 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 28. 2. 2020 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Ing. Mgr. Pavel Rejchrtrejchrt.masstolovehory@gmail.com.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Změnový text výzvy č. 12 v IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – I (modifikovaný, platnost od 17. 1. 2020)

Výzva č. 12 – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – I 

Příloha č. 1 (12. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (12. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení (modifikovaná, platná od 17. 1. 2020)

Příloha č. 2 (12. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 (12. výzvy MAS v IROP) – Studie proveditelnosti – aktivita Bezpečnost dopravy (upravená MAS)

Příloha č. 4 (12. výzvy MAS v IROP) – Studie proveditelnosti – aktivita Cyklodoprava (upravená MAS)

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Kontrolní list pro věcné hodnocení (modifikovaný, platnost od 17. 1. 2020)

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 53 IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 53 IROP – Udržitelná doprava (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP (verze 6)

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis ze zasedání hodnotitelské komise k výzvě č. 12 v IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k 12. výzvě MAS v IROP


O podpořených projektech z dalších výzev se můžete dočíst i v prvním vydání zpravodaje Stolovky.