Foto

Rozvoj komunitních center

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 21. 12. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „9. výzva MAS Stolové hory – IROP – Rozvoj komunitních center – I“. Cílem výzvy je podpora vzniku komunitních center – veřejných víceúčelových zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centra mají poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, popř. sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

Podporovány budou obecně stavby a stavební práce, nákup vybavení aj.

Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 000 000 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 21. 12. 2018 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 28. 6. 2019 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, rejchrt.masstolovehory@gmail.com.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Změnový text výzvy č. 9 – IROP – Rozvoj komunitních center – I (platný od 18. 2. 2019)

Výzva č. 9 – IROP – Rozvoj komunitních center – I

Příloha č. 1 (9. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (9. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 (9. výzvy MAS v IROP) – Studie proveditelnosti (upravená MAS)

Kontrolní listy:

Změnový kontrolní list pro věcné hodnocení (platný od 18. 2. 2019)

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 62 IROP – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 62 (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele


Žádný projekt nebyl do této výzvy MAS předložen. Můžete se ale podívat na podpořené projekty v IROP.