Hora

Fotky a zprávy z akcí

Aktuální informace naleznete ZDE

Čtyři roky nabité vzděláváním a jedeme dál aneb „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“ (2018-2022)

Od roku 2016 je naší prioritou také podpora vzdělávání učitelů na Náchodsku. V posledních čtyřech letech jsme pro ně uskutečnili více než 230 vzdělávacích aktivit jako jsou semináře, workshopy a regionální konference. O tom, že se tyto akce staly oblíbenými, svědčí fakt, že na ně přišlo více než 4 000 zájemců o vzdělávání. Nejčastějšími účastníky byli pedagogové, ředitelé mateřských, základních a uměleckých škol a středisek volného času, asistenti pedagoga, školní asistenti, knihovnice, školní kuchařky nebo rodiče. 

 

Z výstupů pracovních skupin, výkazů škol, výročních zpráv a rozhovorů s řediteli a pedagogy jsme nejdříve zjistili, co je ve školách potřeba a co by všem pomohlo v jejich práci. Nabídky jsou v celé republice pestré, lektorů je velké množství. Proto naším úkolem bylo vybrat nejpřínosnější témata a osobnosti a dovézt je k nám.

Potřebujeme SPOLUPRACOVAT, SDÍLET, PROPOJOVAT školy a organizace zabývající se volným časem?

Ať už jsme si to uvědomovali nebo ne, tak se ukázalo i díky covidu, že po spolupráci, sdílení a lidském kontaktu většina prahne. Jsou to klíčové hodnoty naší práce, díky nimž jsme přenášeli mezi zapojené organizace a účastníky ducha společného tvoření a vzájemné podpory. Propojili jsme ještě více mateřské školy se základními. Dále jsme zapojili umělecké a střední odborné gastro školy, knihovny, střediska volného času a neziskové organizace věnující se volnočasovým aktivitám dětí. Propojili jsme na akcích pedagogické a nepedagogické pracovníky, propojili region a ty, co vzdělávají budoucí generace a významně se tak podílejí na naší budoucnosti. Kdyby to bylo to jediné, co se nám podařilo, tak jsme svůj cíl splnili.

 

Akcí bylo velké množství a na rozličná témata

Co bylo potřeba podporovat a zlepšovat? Hlavně jak moderně a atraktivně rozvíjet čtenářské a matematické dovednosti, kritické myšlení, IT dovednosti, kyberbezpečnost, polytechnické dovednosti, psychomotoriku, grafomotoriku. Pedagogové uvítali tipy na orientaci v autorských právech, na vedení třídní dokumentace, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem nebo na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mezi nejvýraznější akce patřily:

  • Minifestival mateřských škol
  • Otevřené hodiny českého jazyka (kdy si pedagogové vyzkoušeli roli žáků)
  • zřízení přenosné knihovny s odbornou literaturou MaMoKuK (malá mobilní kufříková knihovna)
  • InKuK (inkluzivní kufříková knihovna)
  • Lázně pro asistenty (intenzivní dvoudenní vzdělávání)
  • Bálintovské skupiny (praktický rozbor konkrétních náročných situací při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Významná byla i setkávání ředitelů a ředitelek, na kterých se postupně prohlubovala důvěra, spolupráce a neformální vazby a podporoval se společný zájem o rozvoj řešeného území.

Nevynechali jsme ze svých aktivit ani rodiče. Jim byly určeny přednášky V pasti sociálních sítí, Kyberbezpečnost, tzv. rodičovské kavárny s odborníky na témata, jak budovat zdravé sebevědomí dětí, vytvářet si rodičovskou autoritu nebo jak pracovat s diagnostikou školní zralosti iSophi.  Pro rodiče jsme několikrát zorganizovali společně s matematickými odborníky odpoledne na podporu matematických schopnosti dětí s názvem Hrajeme si a počítáme. Dokonce naše pedagožky v době nouzového stavu pro tento účel natočili sérii matematických videí.

Pro žáky jsme v území zorganizovali známé a úspěšné přestavení Listování od Lukáše Hejlíka a Vypravěčskou dílnu Martina Haka. V divadlech proběhlo představení na téma kyberšikana a finanční gramotnost.

Dalším úspěchem bylo nastartování skvělé spolupráce s pracovníky školních jídelen, kteří se vždy scházeli v srpnu na praktickém workshopu zaměřeném na zdravé stravování. Díky tomu se utvořila soudržná spolupracující skupina, která má zájem se nadále setkávat a vzájemně inspirovat a sdílet dobrou praxi. Vyvrcholilo to podporou na regionální konferenci Učení pro život, kde se kuchařské týmy zapojily do pečení nejoblíbenějšího školního koláče. Na základě toho jsme jim v dalším roce udělili Řád zlaté vařečky a všechny recepty jsme zveřejnili v tišteném i digitálním Receptáři.

Podpořili jsme i známý projekt Post Bellum, kdy pět školních týmů natáčelo video příběhy s pamětníky z našeho území. Uspořádali jsme společně slavnostní setkání všech týmů, pedagogů, pamětníků i starostů obcí, abychom ocenili propojení generací a zaznamenané příběhy.

Výraznou akcí, která se celou dobou linula vším naším snažením, byla Konference Učení pro život. Zapojuje totiž všechny z našeho regionu a přivádí k nám do východních Čech velké množství osobností.  Během tří ročníků jsme průběžně do organizace zapojili partnerské místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují a Broumovsko a Královéhradecký kraj v rámci svého projektu KAP, Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, klášter Broumov, střední odborné gastro školy z Nového Města nad Metují a Teplic nad Metují, základní umělecké školy z Police nad Metují, Náchoda, Červeného Kostelce, Broumova, Nového Města nad Metují a České Skalice, partnery jako Učitelnice.cz, Wimex, Muzeum papírových modelů, časopis ABC, Pro-Charitu a jeho sirupy Camellus.

 

Zveme vás do fotogalerie, kde se můžete podívat na průřez všech aktivit za poslední 4 roky. Fotky jsou ze vzdělávacích akcí, regionálních konferencí, ze sdílení zkušeností a dobré praxe pedagogů, ze vzájemné spolupráce a propojování pedagogů a organizací, jež se zabývají formální i neformálním vzděláváním.

A co doba Covidu a další financování budoucích aktivit?

Dobu covidovou jsme přežili s úsměvem. Vyrobili jsme pedagogům roušky a nákrčníky s citáty a úsměvy, aby stále na žáky a své okolí i přes všechny těžkosti působili motivačně.  Samozřejmě, že naše práce byla ovlivněna nastalou situací. Probíhala distanční výuka, pedagogové byli přetížení a nesmělo se do škol a školních zařízení. Proto se například přesouvalo se naplánované pozorování práce kolegy, inspirace z výuky. Několik aktivit se uskutečnilo on-line přes aplikaci ZOOM a práci s technologiemi jsme za pochodu učili sebe i naše účastníky.

I financemi jsme se zabývali. Stále hledáme financování navazujících aktivit vzdělávání (mediální gramotnost, kritické myšlení, rukodělné pracovní činnosti) ve formě jiných projektů (česko-polských, mezinárodních). Podařilo se nám rozšířit stávající spolupráci s místními i zahraničními neziskovými organizacemi, středními školami, krajem, firmami a dalšími klíčovými aktéry z území. Přivítali jsme v týmu novou posilu, která se specializuje na mezinárodní programy např. Erasmus+.

 

Co na to účastníci?

Velmi často jsme slýchávali od pedagogů, že by měli zájem o častější setkávání, o více dalších témat. Avšak z důvodu složité zastupitelnosti pedagogů především na menších školách si nemohou dovolit uvolnit se z vyučování.

Cílem je větší zapojení zřizovatelů a pedagogů 2. stupně ZŠ, u nichž je hlavní bariérou jejich časová vytíženost. Do budoucna chceme dát více prostoru právě jim a zaměřit se na jejich specifické potřeby a časové možnosti.

 

Co se nám podařilo a na co jsme hrdí? 

V rámci pracovních skupin, platforem a řídícího výboru se vyprofilovali odborníci, kteří se rozhodli pro samostatnou lektorskou činnost či expertní práci. Moc jim fandíme.

Účastníci oceňovali bezpečné a podpůrné prostředí, optimistické naladění, které se na setkáních podařilo vytvořit . Především v rámci dvoudenní konference si velmi cenili příležitostí se osobně potkat napříč školami v území a sdílet odborné poznatky. Dále oceňovali kvalitu přinášených témat, lektorů a odborníků.


Recepty z našich školních jídelen pro kuchařské týmy

Konec projektu MAP 2 – Rozvoj vzdělávání na Náchodsku byl završen slavnostním setkáním týmů kuchařek z MŠ a ZŠ na Náchodsku. V sále Velkého Poříčí byl 17 kuchařkám udělen Řád zlaté vařečky a za jejich aktivní zapojení v rámci konference Učení pro život 2021, kde předvedly svůj kuchařský um prezentací sladkých a slaných koláčů, jim byla slavnostně předána speciální kuchařka „Receptář z našich školních jídelen“.

Na setkání přijely z daleka i tři renomované lektorky Mgr. Olga Chlápková, Mgr. Zdeňka Trummová a Ing. Alena Jaborová, které v průběhu čtyřletého projektu pro kuchařské týmy vedly srpnová celodenní praktická školení.

Setkání oživilo i představení žákyň ZUŠ Hronov hrou na příčné flétny pod taktovkou Adély Podrábské. Kuchařské týmy mohly v slavnostním prostředí sdílet vzájemnou inspiraci, osvědčené recepty a zároveň degustovat lektorkami i některými jídelnami připravené pokrmy.

Děkujeme všem za spoluúčast a přejeme, ať se „dobře daří – dobře vaří“ 😊

 

Receptář ke zhlédnutí na tomto odkaze Receptář z našich školních jídelen

 

 

 

MaMoKuk – Malá Mobilní Kufříková Knihovna

MaMobilní Kufříková Knihovna pro mateřské školky v Náchodě, na Hronovsku, Policku, Červenokostelecku a Českoskalicku vznikla v loňském roce jako nápad, jak aktivně šířit pedagogické metody, inovace a inspiraci při práci s dětmi mezi jednotlivými mateřskými školami. Metodickým garantem edukativního obsahu je zkušená pedagožka a ředitelka MŠ Havlíčkova v Náchodě Mgr. Michaela Trejtnarová.

„Součástí MaMoKuku jsou odborné knihy, časopisy, met     odické materiály, které přispívají k profesnímu i osobnímu rozvoji pedagogů, podporují práci pedagoga při rozvoji jednotlivých gramotností u dětí a v neposlední řadě rozvíjejí nalezení individuálního dětského potenciálu“ říká Michaela Trejtnarová.

Celkem máme v našem území pro domácí vzdělávání pedagogů a rodičů dvě mobilní knihovny, které mohou sloužit v těchto časech, kdy jsou školky zavřeny. Aktuálně je MaMoKuk využíván v mateřské školce v Polici nad Metují a v brzké době je možné si ho opět zapůjčit. „Neváhejte a zarezervujte si svůj MaMoKuk v kanceláři MAP ve Velkém Poříčí“ vyzývají koordinátorky projektu MAP 2 Ing. Anna Špačková a Mgr. Jana Vanišová.


Minifestival mateřských škol: unikátní možnost, kdy se potkali zástupci mateřských škol na Náchodsku

(Zpravodaje Náchod, Červený Kostelec a Police nad Metují 2020/04)

V době před vypuknutím Corona pandemie se podařilo uspořádat Minifestival mateřských škol působících na Náchodsku. Jednalo se o výjimečnou příležitost, kdy se potkali ředitelky, pedagožky, asistenti i nepedagogičtí pracovníci z 15 MŠ a sdíleli si cenné zkušenosti dobré praxe, výukové pomůcky a diagnostické nástroje školní zralosti. Dopolední část programu byla určena pro zástupce škol a odpolední část pro rodiče a všechny zájemce o vzdělávání dětí.

V rámci odborného programu vystoupily Mgr. Simona Pekárková a Ph.D. a Mgr. Martina Švandová, Ph.D. z pedagogicko-psychologické poradny STEP, které seznámily ředitelky a učitelky s novinkami v diagnostice školní zralosti. Dále proběhlo představení ukázek hlasové průpravy Mgr. Martina Junga z Rétor Institutu. Tematické přednášky završila Mgr. Bc. Linda Bártů s Mgr. Sylvou Jančiovou ze Scio, které hovořily o rozvoji emoční inteligence u předškolních dětí. V neposlední řadě byli všichni odborníci po celý den k dispozici pro  individuální konzultace.

Odpoledne členky pracovní skupiny k rozvoji matematické gramotnosti MAP 2 představily metody a didaktické pomůcky při práci s dětmi v předškolním věku. Zároveň si účastníci Minifestivalu mohli vyzkoušet rozličné pomůcky: digitální včelu Bee Bot, MAMOKUK – Malá MObilní KUfříková Knihovna, mikroskop, vermikompostér neboli žížaliště na domácí likvidaci bioodpadu, malířský tobogán, Klokanův kufr a polytechnický koutek, kde si děti na brusce vyráběly z bezových prutů hůlky na vyťukávání rytmu.

Minifestival rozšířily ukázky produktů společností Nakladatelství Svojtka & Co. a Školní brašnička.cz. Všechny zúčastněné MŠ se mohly prezentovat svými tvůrčími nápady a projekty ve školce formou fotek ze svých akcí, výtvory a Power Pointovou prezentací.

Děkujeme všem za spolupodílení se na tak výjimečné akci a za vytvoření velmi milé atmosféry, která nás právě v této době obohatí o rozličné možnosti, jak s dětmi pracovat na rozvíjení jejich dovedností v domácím prostředí.

Minifestival mateřských škol proběhl 27. února v sále Úřadu městyse ve Velkém Poříčí a jeho odbornou garantkou byla Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Havlíčkova Náchod.


Minifestival mateřských škol

Minifestival mateřských škol proběhl 27. února v sále Úřadu městyse ve Velkém Poříčí. Odbornou garantkou Minifestivalu byla Mgr. Michaela Trejtnarová, která působí jako ředitelka MŠ Havlíčkova Náchod, a účastníky provázala nabitým programem.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D. a Mgr. Martina Švandová, Ph.D., STEP pedagogicko-psychologická poradna seznámily ředitelky a učitelky MŠ z Náchodska s novinkami v diagnostice školní zralost. Ukázky hlasové průpravy představil Mgr. Martin Jung z Rétor Institut. Mgr. Bc. Linda Bártů s Mgr. Sylvou Jančiovou ze Scio hovořily o rozvoji emoční inteligence.
Program byl dále věnován prezentaci aktivit 15 mateřských škol ve formě Power Pointové prezentace, panelové výstavy a ukázkami prací.
Odpoledne členky pracovní skupiny k rozvoji matematické gramotnosti představily metody a didaktické pomůcky při práci s dětmi v předškolním věku. Zároveň si účastníci Minifestivalu mohli vyzkoušet rozličné didaktické pomůcky (digitální včelu, mikroskop, vermikompostér, malířský tobogán, Klokanův kufr, …) a polytechnický koutek. Minifestival rozšířily ukázky produktů společností Nakladatelství Svojtka & Co. a Školní brašnička.cz. Děkujeme všem za spolupodílení se na tak výjimečné akci a vytvoření velmi milé atmosféry 

Foto: Foto Máslo


LiStOVáNí

(Zpravodaje Velké Poříčí, Police nad Metují 2020/03 a Červený Kostelec 2020/04)

LiStOVáNí patří mezi kultovní projekt, který má publiku přiblížit děj knihy prostřednictvím tzv. scénického čtení. Jedná se o představení, kterému předchází slova chvály a uznání, a tak ani my jsme neváhali si ho prožít na vlastní oči a uši.
19. února jsme se společně se 379 žáky, 29 učiteli a zástupci knihoven a měst nechali vtáhnout do děje a prolistovali jsme Nejlepší knihu o fake news a Manolito Brejloun. Průvodci nám byli Alan Novotný a Jiří Ressler, kteří jsou herci Městského divadla v Brně. Věříme, že způsob, kterým byla kniha žákům představena, pomůže vzbudit jejich zájem o knihy a literaturu. Cílem a myšlenkou celé akce bylo vyvolat nadšení nejen u žáků, ale také u jejich učitelů. Vždyť jsme to my, dospělí, kteří máme našim dětem předat ty správné hodnoty a třeba je naučit, že kniha je vždy součástí našeho života.


Vzděláváme se na Náchodsku: Olympiáda, festival a exkurze pro žáky, veřejnost i učitele

(Zpravodaje Náchod, Police nad Metují 2020/01)

Na Náchodsku vzniká pod vedením PaedDr. Lenky Soumarové (ředitelka MŠ a ZŠ Suchý Důl) sdružení malotřídních škol. Cílem je vzájemná podpora a spolupráce malotřídních škol. Jednou z jeho aktivit na tento školní rok je pořádání Vědomostní olympiády. Na podzim proběhlo první kolo, kterého se zúčastnili žáci z pěti škol. Letos proběhnou ještě další kola, a to v únoru v obci Bukovice a v březnu ve Žďárkách. V květnu se olympiáda zakončí slavnostním vyhlášením a výherci se předá putovní pohár.

27. února se uskuteční v sále Velkého Poříčí Minifestival mateřských škol. Pro pedagogy je připraven prostor pro vzájemnou diskuzi a sdílení s odborníky, například SCIO (Sylvia Jančiová), STEP (Simona Pekárková), lektorem předčtenářské gramotnosti (Martin Jung) a s odborníky na matematickou gramotnost. Veřejnost je srdečně zvána od 15 hodin a těšit se mohou na dětské pěvecké sbory a na prezentaci místních mateřských škol.

Zveme pedagogy 1. a 2. stupně na exkurzi do základní školy Mozaika v Rychnově nad Kněžnou, která se uskuteční v pondělí 9. března. Pozvánku na akci najdete na www.mas-stolovehory.cz nebo na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP2.

Anna Špačková, Koordinátorka pro komunikaci a aktivity projektu


Konference Učení pro život 2019

(19. – 20. září 2019, Broumov)

Ve dnech 19. – 20. září 2019 proběhl již druhý ročník konference Učení pro život. Konference byla zaměřena na hledání odpovědí na otázku „Co to znamená (se) učit spolu?“ Díky spolupráci v tandemech a vzájemné inspiraci 29 lektorů, 200 pedagogů, 128 žáků ZUŠ a 26 organizátorů, se podařilo vytvořit unikátní atmosféru. Konferenci pořádali: Místní akční skupiny Stolové hory, Mezi Úpou a Metují, Broumovsko+, Krajský akční plán (KAP) a ZUŠ Hronov. Dále se do organizace zapojili: SŠ gastronomie a služeb Teplice nad Metují, ZUŠ Police nad Metují, ZUŠ Náchod, Prima Jazz Band, ZUŠ Červený Kostelec, ZUŠ Broumov, Muzeum Papírových modelů Police nad Metují a klášter Broumov. Sponzoři akce: společnost Wimex, Camellus, časopis ABC. Fotky jsou ZDE a ZDE


Učitelky a knihovnice rozvíjí na Náchodsku čtenářskou gramotnost dětí a žáků

(Zpravodaje Náchod Hronov, Police nad Metují 2019/09 a Velké Poříčí 10/2019)

Spojením knihovnic a učitelek v loňském roce vznikla a pravidelně se setkávala pracovní skupina, která se věnuje rozvoji čtenářství v našem kraji. Proč je čtení textů a knih pro náš vývoj důležitý? Čtením trénujeme pozornost, představivost, paměť a rozvíjíme slovní zásobu. Však se také říká, umět číst texty rovná se umět číst svět. Jak skupina pracuje? Členky popsaly příležitosti ve čtenářství mezi dětmi a žáky a na základě vlastních zkušeností uspořádaly dva semináře, ve kterých představily, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost atraktivní formou. Existuje totiž několik desítek výukových metod, jak podporovat čtenářství. Od skládankového učení, řízeného čtení, T-grafu, pětilístku, rybí kosti, podvojného deníku, až po práci s hrdinou a jeho kladnými a zápornými vlastnostmi. Zájem o workshopy byl velký, ve svém volném čase přišlo přes 40 učitelů, knihovníků a rodičů, kteří se chtějí ve svém volném čase vzdělávat. I v tomto školním roce bude skupina pokračovat dál ve své práci. Chystá návštěvu knižního veletrhu, exkurze do knihoven a také jedná o dalších workshopech, které by vedli renomovaní odborníci.

Anna Špačková, Koordinátorka pro komunikaci a aktivity projektu


I vaše dítě je ohroženou kyberšikanou, MAS Stolové hory proto cílí na prevenci

(Zpravodaje Náchod Hronov, Police nad Metují 2019/09 a Velké Poříčí 10/2019)

Nové technologie přinášejí užitek a ulehčují život, ale jsou s nimi spojené také hrozby, které si neuvědomujeme. Na děti číhá v online prostředí mnohdy větší riziko než v reálném světě. Místní akční skupina Stolové hory, z. s. se proto zaměřuje na prevenci rizikového chování na internetu.

Kapitán Ondřej Moravčík z Policie ČR přednáší o metodách komunikace žáků ve virtuálním prostoru a formách kyberšikany. Debatuje se studenty i s pedagogy o tzv. moderní lásce a tom, co znamenají sociální sítě pro mladistvé, o principech sebeprezentace na sítích a jak na nich vnímáme sexualitu. Zmiňuje také rizika sextingu a jak jim předejít.

Zároveň na veřejných přednáškách hovoří i k rodičům, kteří často nerozumí online světu, ve kterém žijí jejich děti.

„Jedna z mých dcer v loňském roce poslala intimní fotky svému blízkému kamarádovi, který se jimi neváhal pochlubit ostatním. Dcera se z toho sesypala a celý rok jsme to doma pak museli řešit. Nevěděli jsme ani vlastně pořádně jak. Po přednášce jsem viděl, že není jediná, komu se to stalo a už aspoň tuším, co bychom jako rodiče mohli udělat a jak ji hlavně lépe chránit,“ podělil se o svou zkušenost pan Josef T., který byl na přednášce v Polici nad Metují.

Aby se podobným situacím předcházelo, tak pro studenty ve spolupráci s Dominikem Macháčkem pořádáme interaktivní divadla. V sále se vytvoří falešná virtuální sociální síť a každý student se přes svůj mobil se stane v přímém přenosu pozorovatelem šikany. Po představení je řízená diskuze, ve které jsou zmiňovány pravidla komunikace na síti, morální hodnoty i trestně právní přesah.

„Kombinace přednášek a konkrétního osobního zážitku je jedna z nejlepších forem prevence v případě mladistvých. Do projektu je zapojeno přes 700 žáků ze čtyř středních odborných škol a gymnázia,“ vysvětluje paní Anna Špačková, koordinátorka aktivit projektu.

Kyberšikana není tématem pouze v Královéhradeckém kraji, proto jsme pozvali přednášet kapitána Pavla Schweinera (E-Bezpečí), aby předal své zkušenosti místním pedagogům z policejních vyšetřování v olomouckém kraji. Cílil na prevenci, diagnostiku a řešení kyberšikany. Mluvil o zvláštnostech, nejčastějších chybách a úloze školy při řešení problémů.

Jako pedagožka se denně setkávám s vynalézavostí svých žáků a mnohdy ani vlastně nevím, kam možné záznamy ze školních akcí mohou doputovat,“ řekla jedna z účastnic akreditovaného semináře.

Anna Špačková, Koordinátorka pro komunikaci a aktivity projektu


Konference Učení pro život Broumov 2019: Dvoudenní festival otázek a odpovědí nejen pro pedagogy

(Zpravodaj 09/2019  Náchod)

Zástupci projektů Rozvoje vzdělávání na místní a krajské úrovni realizované Místními akčními skupinami na Náchodsku, Jaroměřsku a Broumovsku společně s Královéhradeckým krajem pořádají již druhý ročník konference Učení pro život, která do regionu přivádí vizionáře i odborníky na vzdělávání a má významný dopad na rozvoj a podporu pedagogů v našem kraji.

Letošní ročník se koná ve dnech 19. – 20. září 2019 v klášteře v Broumově a smyslem je společné učení pedagogů, odborníků, rodičů a dalších zájemců o vzdělávání. Jednotícím zadáním pro všechny zúčastněné je pod vedením lektorů přijít na to, „Co to znamená (se) učit spolu?“

„Díky spolupráci můžeme vnést do výuky a práce s novou generací potřebné inovace. V globální ekonomice je vzájemná inspirace klíčovou kompetencí. Pokud chceme, aby naše děti jednou obstáli, máme právě teď šanci investovat naši energii do aktuálních metod učení a opravdového rozvoje našich potomků,“ říká Lada Nevečeřalová, ideová zakladatelka konference za Náchodsko z MAS Stolové hory a Mezi Úpou a Metují.

„Po oba dny vystoupí řada zajímavých lektorů jako je například uznávaná filozofka Anna Hogenová nebo hosté ze Slovenska Anna Zelenková a Viktorie Dolinská, odbornice na interkulturní komunikaci a kompetence. Přijedou i odborníci na kritické myšlení a mediální gramotnost novináři Silvie Lauder a Petr Nutil, což je v informační společnosti velmi důležité,“ doplňuje Michaela Baxová z MAS Broumovsko.

„Pilířem konference jsou čtyři hodinové přednášky a 16 workshopů s tématy jako inovativní vzdělávací metody Charnga a Wanda, vzájemné učení, formativní hodnocení, čtenářství, kariérové poradenství, jóga nebo zdravá strava,“ říká

„Jsem velmi ráda, že kraj může už podruhé podpořit broumovskou konferenci, která je velkou inspirací pro všechny aktivní učitele, ředitele i rodiče, jimž záleží na kvalitě vzdělání a budoucnosti jejich dětí. Tato výjimečná událost ideálně zapadá do filozofie kraje – usilujeme o zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím inovací ve vzdělávání a vytvářením tvůrčího, povzbudivého a inspirativního prostředí ve školách,“ dodává Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje.

Doprovodný program zajistí žáci ze základních uměleckých škol z regionu. Vystoupí dechový orchestr, taneční soubor, kytaristi, swingová formace nebo akordeonový orchestr. Muzeum papírových modelů představí modely jako výukové prvky a Muzeum Pod čepicí zase kreativní výukové pomůcky a instalace. O občerstvení se postarají žáci ze střední školy gastronomie a služeb v Teplicích nad Metují.

„Naší snahou při přípravě konference bylo, aby lektoři i organizátoři tvořili a pracovali v tandemu. Věříme v sílu spolupráce, proto i motto konference zní „Propojme své myšlenky“, dodává na závěr odborná garantka konference Jana Stejskalová.

Konferenci pořádají místní akční skupiny Stolové hory, z. s., Mezi Úpou a Metují, z. s., Broumovsko+, z. s. ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v rámci projektů MAP 2 – místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, ORP Jaroměř a ORP Broumov a KAP – krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Program konference naleznete zde www.konference-broumov.webnode.cz.

Jana Vanišová, koordinátorka aktivit projektu


Velké Poříčí je místem pro rozvoj vzdělávání

(Zpravodaj Velké Poříčí 05/2019)

Místní akční skupiny Stolové hory a Mezi Úpou a Metují v rámci projektu Místní akční plán Rozvoj vzdělávání na Náchodsku (MAP 2) připravují v květnu a červnu v sále u sportovního hřiště TJ Velké Poříčí několik akcí pro pedagogy. 2. května to bude celodenní akreditovaný seminář „Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem“, který proběhne ve spolupráci s organizací META, o. p. s. Účastníci získají předpoklady k práci s jazykově rozmanitou skupinou. 16. května proběhne seminář „Začínáme učit s filmem“, který povede renomovaná lektorka Vlasta Urbanová. Cílem je začlenit do výuky práci s filmy, které usnadní učitelům výuku aktuálních témat ve světě i v denním životě. 16. června zveme pedagogy na workshop „Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky“, který povede lektorka Jitka Grohmannová. Cílem workshopu je poskytnout učitelům metodickou podporu a náměty s důrazem na prožitkový charakter učení dětí. Rodiče a veřejnost zveme na dvě akce. Přijďte 7. května do Kolárova divadla v Polici nad Metují na besedu „Děti v pasti sociálních sítí“, kterou povede kapitán Ondřej Moravčík z Policie ČR. Dozvíte se, jak se děti na sociálních sítích chovají a jaká rizika jim hrozí. Dále vás zveme na akci „Hry s matematickým podtextem venku i ve stanu“, která se uskuteční v sobotu 15. června od 14 hodin do 18 hodin ve Středisku volného času Déčko Náchod. Seznámíte se s principy matematicko-logických a mentálně rozvojových her. Projektem MAP 2 podporujeme spolupráci škol a knihoven, a tak tímto zveme pedagogy a knihovníky na společné setkání. Budeme se věnovat metodám aktivního učení a možnostem, jak děti rozečíst. Workshop se koná 23. května od 16 hodin v ZŠ V. Hejny Červený Kostelec. Pozvánky na akce sledujte na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 nebo na webových stránkách www.mas-stolovehory.cz

Jana Vanišová a Anna Hubáčková, Koordinátorky aktivit projektu


Seminář „Začínáme učit s filmem“

(16. 5. 2019, Velké Poříčí)

Seminář byl pořádán 16.5. 2019 a vedla jej Mgr. Vlasta Urbanová, metodička JSNŠ, pedagožka, výchovná poradkyně, ředitelka chráněné dílny Lemniskáta.  Lektorka zahájila seminář představením programu JSNŠ (https://www.jsns.cz/). Následně hovořila o přednostech a úskalích dokumentárních filmů a zmínila „Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking)“.  Před filmovou ukázkou proběhla praktická aktivita do výuky (metoda KOSTKA) a po filmové projekci Hiphop – erace následovala reflexe jedním slovem (vyjádření emoce) a metodou I.N.S.E.R.T. Po obědě proběhla aktivita „krokodýlí řeka“ a po aktivitě následoval brainstorming před projekcí na téma rodina. Po projekci filmu Faridulláh má dnes volno a reflexi jedním slovem lektorka představila program JSNŠ: https://www.jsns.cz včetně rozhraní, registrace a vyhledávání filmů. Po promítnutí filmu Navzdory strachu a přišla reflexe pomocí metody RAFT.  V závěru semináře se hovořilo o testu „interpersonální styly řešení konfliktů“. Fotky jsou ZDE

Anna Hubáčková, Koordinátorka pro komunikaci a aktivity projektu


Červený Kostelec je místem pro rozvoj vzdělávání

(Zpravodaj Červený Kostelec 04/2019)

Místní akční skupiny Stolové hory a Mezi Úpou a Metují v rámci projektu místní akční plán Rozvoj vzdělávání na Náchodsku (MAP 2) uspořádaly v listopadu v Červeném Kostelci pro rodiče žáků besedu s názvem „Děti v pasti sociálních sítí“. Kapitán Ondřej Moravčík na ní hovořil o kyberšikaně a životě mladých na sociálních sítích. Besedy se zúčastnilo přes 120 rodičů a pro velký zájem se bude opakovat 7. května od 17 hodin v Kolárově divadle v Polici nad Metují. V knihovně Břetislava Kafky proběhlo několik setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a v únoru se zde uskutečnil workshop „Začínáme s dílnou čtení – co můžeme udělat pro to, aby děti četly s radostí“, který měl hojnou účast. Další akci na podporu čtenářské gramotnosti bude pracovní skupina organizovat 23. května od 16.00 v ZŠ V. Hejny. Srdečně zveme pedagogy, knihovnice a samozřejmě rodiče a prarodiče. V rámci místního akčního plánu připravuje pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti akci „Hry s matematickým podtextem venku i ve stanu“ v sobotu 15. června od 14 hodin ve Středisku volného času Déčko Náchod. Návštěvníci se seznámí s principy matematicko-logických a mentálně rozvojových her. Jste srdečně zváni. Aktuální pozvánky s termíny na jednotlivé akce sledujte na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2.

Jana Vanišová a Anna Hubáčková, Koordinátorky aktivit projektu 


Velké Poříčí je místem pro rozvoj vzdělávání na Náchodsku

(Zpravodaj Velké Poříčí 03/2019)

V loňském roce uspořádaly ve Velkém Poříčí Místní akční skupiny Stolové hory a Mezi Úpou a Metují několik pracovních setkání pro učitele, asistenty pedagoga a školní asistenty. Témata podporovala matematickou a čtenářskou gramotnost a komunikaci mezi školou, žákem a rodinou. Příležitost pro spolupráci a sdílení příkladů dobré praxe umožnily vedení mateřských škol řešit jejich potřeby.

V letošním roce budeme na tematická setkání navazovat semináři a workshopy. Například, jak vést třídní dokumentaci, jak začleňovat žáky s odlišným mateřským jazykem a dvoudenním školením pro asistenty pedagoga a školní asistenty.

Pro rodiče žáků jsme v Červeném Kostelci zorganizovali besedu s názvem „Děti v pasti sociálních sítí“, která se zabývala kyberšikanou a životem mladých na sociálních sítích. Besedy se zúčastnilo přes 120 rodičů a pro velký zájem ji budeme znovu letos pořádat, neboť se ukazuje její aktuálnost.

V červnu se chystá v parku náchodského Déčka sobotní odpoledne pro rodiče s dětmi na téma „Hry s matematickým podtextem venku i ve stanu“, kde se návštěvníci budou moci seznámit s principy matematicko-logických a mentálně rozvojových her. Dále se plánují čtenářské dílny pro pedagogy, knihovníky a rodiče. Aktuální pozvánky s termíny na jednotlivé akce můžete sledovat na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2.

Jana Vanišová a Anna Hubáčková, Koordinátorky aktivit projektu


Začínáme s dílnou čtení – workshop v červenokostelecké knihovně

(Zpravodaj Knihovna Hradec Králové 6/2019)

Ve středu 20. února 2019 se v prostorách červenokostelecké Knihovny Břetislava Kafky uskutečnilo první z řady plánovaných setkání, která se rozhodla realizovat pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, patřící pod hlavičku Místní akční skupiny Stolové hory, z. s. Tuto otevřenou pracovní skupinu, setkávající se od září 2018 v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“, tvoří učitelky a knihovnice z oblasti Náchodska. Profesně – a jak se zdá i osobně – jim velmi záleží na rozvoji čtenářské gramotnosti dětí, se kterými pracují. Už nějaký čas se i na stránkách knihovnického zpravodaje U nás setkáváme s pojmem kritické myšlení a vnímáme jej jako jednu z klíčových kompetencí pro život ve 21. století. A pro rozvoj kritického myšlení u dětí je čtenářská gramotnost zásadní.
První z řady workshopů byl věnován formátu dílny čtení. Do podtitulu setkání, které hostilo dětské oddělení červenokostelecké knihovny, jsme si daly: „Co můžeme udělat pro to, aby děti četly s radostí?“ Už na pozvánce bylo vypíchnuto, že ideální pro příchozí účastníky by bylo přijít v tandemu, tedy učitelka se svým oblíbeným knihovníkem nebo knihovnicí z dětského oddělení, protože
součástí setkání byla i prezentace ukázkové spolupráce učitelek a knihovnice z Červeného Kostelce. Výzkumy dětského čtenářství se shodují na tom, že čtenářství dětí je nejvíce ovlivněno věkem, pohlavím a vzděláním rodičů. Zásadní vliv z pohledu sociálních institucí má tak na prvním místě rodina a na druhém pak současně škola a knihovna, na což kladou důraz nejnovější kampaně různých knihovnických platforem.
Hlavní náplní kosteleckého setkání byla modelová dílna čtení, pro kterou příchozí využili fond dětského oddělení. Tématem bylprotentokrát knižní hrdina. Po úvodním představení pracovní skupiny a stanovení cílů setkání následovala kratší teoretická úvaha nad možnostmi zařazování dílny čtení do výuky. Vlastní práce s textem a následná reflexe vyplnily zhruba 60 minut. Dílnu čtení
lektorovaly paní Jana Tollarová (ZŠ Václava Hejny Č. Kostelec), Hana Nováková (Knihovna Břetislava Kafky Č. Kostelec) a Jana Stejskalová (JOB – spolek pro inovace). Účastníci si kromě vlastních zážitků odnášeli dobře strukturovaný popis a pravidla dílny čtení, aby ji mohli začít uplatňovat ve své praxi.
Workshop byl propagován prostřednictvím databází MAS a skrze knihovnickou i pedagogickou veřejnost. Zúčastnilo se 35 zájemců, což předčilo naše očekávání a naplnilo kapacitu dětského oddělení na 150 %. Lehce přes polovinu tvořily učitelky prvního stupně ze tří kosteleckých základních škol. Dále se zúčastnily kolegyně knihovnice z Police nad Metují, Broumova, Velkého Poříčí, Rtyně v Podkrkonoší a Batňovic. Kostelecké pedagožky doplnili učitelky a učitelé z polických škol, náchodské ZŠ Pod Montací a markoušovické ZŠ Mraveniště. Workshop trval podle plánu dvě hodiny. Následná diskuse k tématu přidala další hodinu času. A protože lidé chtěli hodně diskutovat a ptát se, navážeme dalším workshopem v květnu 2019 v prostorách kostelecké ZŠ V. Hejny,
kde budou následovat další ukázky dobré praxe jak ve školách, tak i v knihovnách.
Tento článek doplní v dalším čísle zpravodaje U nás příspěvek s názvem „Co můžeme jako knihovníci udělat pro to, aby děti četly s radostí?“, který podrobně popíše probíhající projekt „Jak rozečíst druháčky?“ červenokostelecké základní školy a knihovny. Fotky jsou ZDE.

Hana Nováková, Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec


Setkání vedení škol a SVČ

(8. – 9. února 2019, Bělohrad)

8. až 9. února 2019 proběhlo setkání platformy vedení škol a SVČ v milém prostoru Lázně Bělohrad. Děkujeme všem za účast a přejeme vám slovy lektora „vyklidněnost“, „vytrvalost“ a „mind set“ nejen v „meditaci“. Za tým MAP Lada, Karel, Jana, Anička a Josef. Fotky jsou ZDE.


Děti v pasti sociálních sítí

(Zpravodaj Červený Kostelec 11/2018)
28. listopadu – „DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ“ (preventista Policie ČR:  kpt. PhDr. Ondřej Moravčík).  Přednáška pro rodiče od 17.00 v sále městského divadla v Červeném Kostelci, zdarma.
2 HODINY – přesně tolik trvalo devatenáctiletému mladíkovi z Královéhradecka, než vymámil erotické fotografie z dvanáctileté Petry a další 4 HODINY zabralo, než ji přesvědčil k pohlavnímu styku. Jak tomu předejít? Jak pochopit jejich uvažování? Jak jim vysvětlit, aby si nezahrávali se svou budoucností? Pořádá: Tým pro mládež Náchod ve spolupráci s Policií ČR, ZŠ V. Hejny Červený Kostelec, městem Červený Kostelec a projektem Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2.
Anna Hubáčková, Koordinátorka pro komunikaci a aktivity projektu

Projekt zaměřený na vzdělávání pokračuje

(Zpravodaje 07/2018 Náchod, Police nad Metují, a Velké Poříčí)

Místní akční skupina Stolové, z. s. hory již 6. rokem sídlí v městysu Velké Poříčí a společně s Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. úzce spolupracuje se vzdělavateli a starosty obcí na Náchodsku (Náchod, Policko, Hronovsko, Červenokostelecko a Skalicko). V předchozích dvou letech společně vypracovali „Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP 1)“ a nyní navázali pokračujícím projektem „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2″. Cílem tohoto projektu je po 4 následující roky zajišťovat podporu především vzdělávacím organizacím, ale i všem, kterých se vzdělávání dětí a mládeže do 15 let týká, v nelehké situaci systémových změn. Pedagogové, pracovníci škol a další zaměstnanci vzdělávacích zařízení se mohou opět těšit na konference v Broumovském klášteře a Náchodě, workshopy, semináře, které se budou zabývat tématy jako jsou čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, úspěch každého žáka, předškolní vzdělávání, globální rozvojové vzdělávání, místně zakotvené učení, kariérové poradenství, pohyb a zdravé stravování. V neposlední řadě bude probíhat podpora výměny zkušeností, spolupráce a komunikace mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2″ je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život. Aktuální dění sledujte na webu MAS (www.mas-stolovehory.cz).

Anna Hubáčková, Koordinátorka pro komunikaci a aktivity projektu