Hora

Strategie

Cílem MAS Stolové hory je rozvíjet region a proto je nezbytné toto území dokonale znát, vědět, co místním obyvatelům chybí a jaké jsou jejich představy o fungování regionu.

Základní vizí MAS je, aby byl náš region příjemným místem pro život, respektujícím své přírodní a kulturní dědictví. Územím s dostatečně dostupnou infrastrukturou a službami, nabízející pracovní uplatnění, místem s fungujícím podnikatelským prostředím, využívajícím také potenciál udržitelného cestovního ruchu, jímž území MAS disponuje.

 

Základem pro úspěšný rozvoj každého území je strategické plánování. Proto vznikla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Obsahuje výsledky dotazníkových šetření, výstupy veřejných zasedání a pracovních skupin. Vychází tedy z podkladů, kterým se věnovali všechny subjekty v MAS – tedy obce, veřejné nebo soukromé subjekty a neziskové organizace, čímž MAS podporuje rozvoj partnerství členských subjektů a zároveň komunikuje jak se svými členy, tak se širokou veřejností. Na základě těchto podkladů byly stanoveny strategické cíle SCLLD a tematické oblasti, které stanovují, jaké typy projektů mohou být finančně podpořeny.  Po dokončení přípravy MAS dokončit přípravu SCLLD a projít administrativně náročným a zdlouhavým procesem jejího schvalování. (Více o procesu tvorby a schvalování strategie ZDE)

 

Schválením SCLLD ze strany příslušných ministerstev MAS získala možnost vyhlašovat výzvy na předkládání projektových žádostí a přerozdělit více než 82 milionů korun do regionu. Žadatelé z území MAS mohou o podporu projektů žádat ve čtyřech oblastech, které kopírují dotační programy – IROP, OPZ, PRV a OPŽP.

 

Tabulka s finančními prostředky pro jednotlivé oblasti

 

Opatření SCLLD / fiche pro PRV

Předběžná alokace (v mil. Kč)

OPZ (celkové ZV)

1.1 Zaměstnanost 5,416
1.2 Sociální služby a sociální začlěňování 3,385
1.3 Prorodinná opatření 4,739
CELKEM 13,540

IROP (prostředky EU)

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava 19,063
2.2 Připravenost složek IZS k řešení rizik a katastrof 8,758
2.3 Infrastruktura sociálních služeb 7,728
2.4 Vzdělávací infrastruktura 10,819
2.5 Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 5,152
CELKEM 51,522

PRV (celková podpora: 75% EU a 25% SR)

3.1 Investice do zemědělských podniků 3,570
3.2 Lesnická infrastruktura 1,647
3.3 Zakládání a rozvoj nezemědělských činností 5,492
3.4 Neproduktivní investice v lesích 0,549
3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva 2,471
3.6 Aktivity spolupráce (Leader) 0,655
CELKEM 14,387

OPŽP (prostředky EU)

4.1 Výsadba dřevin 3,0
CELKEM 3,0

 

Střednědobé hodnocení

Povinnou součástí strategie rozvoje je také střednědobé hodnocení strategie, které probíhalo v první polovině roku 2019. Týkalo se jednak interních postupů a procesů pracovníků MAS, ale také mělo za cíl posoudit, zda je především analytická a strategická část strategie stále platná nebo se situace v území změnila a v neposlední řadě se hodnotily prozatímní výsledky strategie neboli jaké projekty byly realizovány a co území MAS Stolové hory přinesly.

Výsledkem střednědobého hodnocení je evaluační zpráva, která byla 24. 6. 2019 schválena.

 

Soubory ke stažení: