Foto

Cyklodoprava

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 19. 3. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „4. výzva MAS Stolové hory – IROP – Cyklodoprava – I“. Cílem výzvy je podpora a rozšíření udržitelných forem dopravy, které snižují zátěž životního prostředí, a přispět ke zvyšování bezpečnosti provozu v území MAS.

Podporována bude obecně výstavba a rekonstrukce komunikací pro cyklisty (příp. cyklisty a chodce), realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany pro jízdní kola, doprovodná zeleň) a prvky zvyšující bezpečnost cyklistické dopravy.

Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

Celková alokace prostředků z EU pro tuto výzvu činí 10 000 000 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 19. 3. 2018 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude v rámci ZMĚNY VÝZVY ukončen 31. 5. 2019 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, rejchrt.masstolovehory@gmail.com.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Změnový text výzvy č. 4 – IROP – Cyklodoprava – I (platný od 14. 2. 2019)

Změnový text výzvy č. 4 – IROP – Cyklodoprava – I

Výzva č. 4 – IROP – Cyklodoprava – I

Příloha č. 1 (4. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (4. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 53 IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 53 IROP – Udržitelná doprava (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k 4. výzvě MAS v IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k 4. výzvě MAS v IROP


Můžete se podívat na podpořené projekty v IROP.