Hora

Orgány MAP

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP 4

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území Náchodska. Jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním místního akčního plánu.

Řídící výbor je složen ze zástupců zřizovatelů škol, vedení škol, pedagogů, zástupců neformálního vzdělávání a SVČ.

 

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny společně tvoří konkrétní aktivity pro rozvoj daných kompetencí:

  1. Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí– do její činnosti jsou zapojení pedagogové, knihovníci a experti z daného území. Obsahem práce skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji gramotností žáků.
  2. Pracovní skupina pro financování – připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru a plánuje náklady na realizaci plánovaných aktivit. Zpracovává tzv. akční plány.
  3. Pracovní skupina pro rovné příležitosti – řeší přechody ve vzdělávání MŠ/ZŠ a ZŠ/SŠ a je složená z ředitelů škol a zřizovatelů. Cílem je posílit rovný přístup ve vzdělávání, eliminovat selektivitu a nastavit příležitosti ke kvalitnímu vzdělávání v území a ve školách.

Tematičtí experti

Pracovní skupiny v průběhu projektu identifikují tematické experty (místní lídry) území. Aktuální seznam je na vyžádání u týmu MAP.