Hora

Stát se členem

Pokud vám také není lhostejné místo, kde bydlíte, pracujete, trávíte volný čas nebo kam chodí vaše děti do školy, staňte se členem MAS a pomáhejte zlepšovat místo, kde jsme doma. Díky členství v MAS vám neuniknou informace o seminářích či workshopech, které pro členy zdarma pořádáme. Zároveň  budete mít přehled o dotačních příležitostech, které MAS i další instituce nabízejí.

Ke stažení: Přihláška ke členství – aktuální od května 2022

Vyplněnou přihlášku vždy i s podpisem a případně razítkem organizace můžete poslat na e-mail rejchrt@mas-stolovehory.cz, přes datovou schránku (viz Kontakty), případně poslat poštou či osobně odevzdat:

 • v kanceláři MAS, na adrese: Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí (2. patro budovy městyse na náměstí, číslo dveří 309), nebo
 • v sídle spolku panu Jiřímu Škopovi, předsedovi spolku, na adrese: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přihlášku schvaluje Rada MAS Stolové hory na své následující schůzi, o přijetí za člena budete vyrozuměni prostřednictvím e-mailu.


O partnerství hovoří Stanovy MAS Stolové hory, z. s. v čl. IX. – XII.:

Partner je členem spolku. Členství je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba nad 18 let, která je svéprávná a bezúhonná, a právnická osoba, která má trvalý pobyt, resp. sídlo či místo působení na území MAS Stolové hory. Za PO jedná její statutární orgán, neurčí-li si PO (písemně) jiného zástupce. Členství se váže na osobu člena. Osoba se stává partnerem rozhodnutím rady a zaplacením členského příspěvku.


Práva a povinnosti partnera

Každý partner Spolku má právo:

 • účasti na jednání a hlasování nejvyššího orgánu Spolku;
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin Spolku;
 • podílet se na činnosti Spolku;
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku;
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku;
 • seznámit se s návrhem na své vyloučení (pakliže k němu dojde), žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu; příp. navrhnout dozorčí a monitorovací komisi, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala;
 • obdržet odpověď na své podání v přiměřené době, hodnotit práci orgánů Spolku;
 • volit a být volen do orgánů Spolku;
 • žádat o výpis ze seznamu dle čl. XII stanov.

Každý partner Spolku má povinnost:

 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin Spolku;
 • platit partnerské příspěvky, pokud o tom rozhodne valná hromada, ve stanoveném termínu a ve výši dle čl. XI stanov;
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, dbát o dobrou pověst Spolku a chovat se vůči Spolku čestně a v souladu s dobrými mravy;
 • bezodkladně Spolek informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na partnerství ve Spolku nebo v jeho volených orgánech (omezení svéprávnosti či ztrátě bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, změně sektoru, aj.; u právnických osob se vztahuje také k osobě zástupce partnera);
 • dodržovat stanovy a další vnitřní řád Spolku.

Člen je povinen zaplatit partnerský příspěvek. Jejich roční výše je stanovena následovně:

 • FO a OSVČ: 300 Kč
 • PO podnikající: 1 000 Kč
 • NNO: 500 Kč
 • Obce platí 25 Kč na obyvatele, minimálně však 12 500 Kč

Podívejte se, kdo už naším členem je.