Hora

Stát se členem

Není Vám lhostejné dění v našem regionu? Chcete se aktivně podílet na rozvoji území MAS Stolové hory? Staňte se naším členem. Stačí vyplnit přihlášku, která je přiložená ZDE.

 

Vyplněnou přihlášku prosím osobně odevzdejte v kanceláři MAS, na adrese: Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí (2. patro budovy městyse na náměstí, číslo dveří 309) nebo v sídle spolku panu Jiřímu Škopovi, předsedovi spolku, na adrese: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přihlášku schvaluje Rada MAS Stolové hory na své následující schůzi, o přijetí za člena budete vyrozuměni prostřednictvím e-mailu.

 

O partnerství hovoří Stanovy MAS Stolové hory, z. s. v čl. IX. – XII.:

Partner je členem spolku. Členství je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba nad 18 let a právnická osoba, která má trvalý pobyt, resp. sídlo či místo působení na území MAS Stolové hory. Za PO jedná její statutární orgán, neurčí-li si PO (písemně) jiného zástupce. Členství se váže na osobu člena.

 

Práva a povinnosti partnera

 

Každý partner Spolku má právo:

 • účastnit se hlasování nejvyššího orgánu Spolku
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin Spolku
 • podílet se na činnosti Spolku
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku
 • obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 • hodnotit práci orgánů Spolku
 • volit a být volen do orgánů Spolku
 • žádat o výpis ze seznamu partnerů

 

Každý partner Spolku má povinnost:

 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin Spolku
 • platit partnerské příspěvky ve stanoveném termínu a stanovené výši, pokud o tom rozhodne Valná hromada
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, dbát o dobrou pověst Spolku a chovat se vůči Spolku čestně
 • dodržovat Stanovy a další relevantní pravidla Spolku

 

Člen je povinen zaplatit partnerský příspěvek. Jejich výše je stanovena následovně:

 

 • FO a OSVČ: 300 Kč
 • PO podnikající: 1 000 Kč
 • NNO: 500 Kč
 • Obce platí 4 Kč na obyvatele, minimálně však 2 000 Kč

 

 

Ke stažení: Přihláška ke členství – aktuální 2019