Foto

Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 31. 10. 2017 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „1. výzva MAS Stolové hory – IROP – Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví – I“. Cílem výzvy je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví v oblasti MAS Stolové hory. Výzva napomůže řešit dopady dlouhodobého podfinancování péče o klíčové památky v území MAS.

Podporována bude revitalizace a zatraktivnění národních kulturních památek (k 1. 1. 2014) a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP) v území MAS. V území MAS se jedná o: státní zámek Náchod, pevnostní systém Dobrošov a kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. Žadateli mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Celková alokace prostředků z EU pro tuto výzvu činí 5 152 260 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 31. 10. 2017 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 11. 1. 2018 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, rejchrt.masstolovehory@gmail.com.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy:

Výzva č. 1 – IROP – Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví – I

Příloha č. 1 (1. výzvy MAS v IROP): Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (1. výzvy MAS v IROP): Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 (1. výzvy MAS v IROP): Osnova studie proveditelnosti (upravená MAS), ve formátu docx

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 55 IROP – Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 55 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 55 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 55 IROP – Kulturní dědictví (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k 1. výzvě MAS v IROP

Výběr projektů:

Zápis z jednání rady k 1. výzvě MAS v IROP


Můžete se podívat na podpořené projekty v IROP.