Hora

Stanice IZS – III

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 3. 8. 2021 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „14. výzva MAS Stolové hory – IROP – Stanice IZS – III“.

Cílem výzvy je zajistit připravenost složek IZS k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí (masivní sněhové srážky, námrazy, extrémní sucha), které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí. Podporována bude obecně výstavba, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic jednotek požární ochrany, resp. jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.

Žadateli mohou být obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 774 071 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. 8. 2021 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 27. 10. 2021 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrtrejchrt@mas-stolovehory.cz.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Výzva č. 14 – IROP – Stanice IZS – III

Příloha č. 1 (14. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (14. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 (14. výzvy MAS v IROP) – Osnova studie proveditelnosti (upravená MAS)

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 69 IROP – Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 69 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 69 IROP – Integrovaný záchranný systém (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis ze zasedání hodnotitelské komise k výzvě č. 14 IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k výzvě MAS č. 14 v IROP