Foto

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 22. 11. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „7. výzva MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – I“. Cílem výzvy je zvýšit nedostatečnou kapacitu pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území, zvýšit kvalitu vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Podporovány budou obecně stavby a stavební práce, rekonstrukce, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek aj.

Žadateli mohou být školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 1 147 202,32 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 22. 11. 2018 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 28. 3. 2019 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, rejchrt.masstolovehory@gmail.com.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Výzva č. 7 – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – I

Příloha č. 1 (7. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (7. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 68 IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKT. PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽ. UČENÍ – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 68 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 68 (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis  z jednání hodnotitelské komise k 7. výzvě MAS v IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k 7. výzvě MAS v IROP


Všechny podpořené projekty si můžete prohlédnout také v mapě.