Foto

Operační program zaměstnanost (OPZ)


Kontaktní osoba: Pavel Rejchrt


Aktuálně vyhlášené výzvy

  • aktuálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy

Uzavřené výzvy


V rámci komunitně vedeného místního rozvoje mohou žadatelé směřovat své projekty do následujících opatření OPZ:

 

  • Zaměstnanost
    • Cílem výzvy je zvýšení lokální zaměstnanosti a dosažení potřebného vzdělání a kvalifikace cílových skupin. Ty jsou zaměřeny i na spolupráci místních aktérů na trhu práce, tj. subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru na území MAS Stolové hory s cílem zprostředkovat zaměstnání, vytvářet nová či vyhrazená pracovní místa či umístit uchazeče na uvolněná pracovní místa.
  • Sociální služby a sociální začleňování
    • Cílem opatření je sociálně začlenit co nejvyšší počet ohrožených osob v území se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Dále je opatření zaměřeno na sociálně vyloučené lokality, kdy budou podporovány programy prevence a řešení problémů.
  • Prorodinná opatření
    • Prorodinná opatření budou podporovat projekty, které povedou ke zvýšení nabídky cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.