Foto

Podpořené projekty

IROP (prohlížet v mapě)

  • Udržitelná a bezpečná doprava
   • Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují (Komenského náměstí a autobusové nádraží)
    • V projektu proběhnou stavební úpravy silnice III/303 16 mezi autobusovým nádražím a Komenského náměstím, díky čemuž se zpřehlední křižovatka před vjezdem na náměstí a zvýší se bezpečnost chodců.
   • Zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi Velké Poříčí – ulice Krausova
    • Jedná se o vybudování nového chodníku v Krausově ulici a podél parkoviště u vlakové stanice včetně nového veřejného osvětlení.
   • Zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi Velké Poříčí – ulice Žďárecká
    • V rámci tohoto projektu bude vybudován nový chodník v ulici Žďárecká, který zpřehlední dopravní situaci v této ulici a tím i zvýší bezpečnost chodců.
   • Lávka přes železniční trať, Náchod
    • V rámci toho projektu byla vybudována lávka přes železniční trať spolu s novými chodníky a veřejným osvětlením mezi ulicemi Na Letné a Za Tratí v Náchodě z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, kteří dříve chodili přes železniční trať.

  • Vzdělávací infrastruktura
   • Bezbariérová škola ZŠ Plhov Náchod
    • V rámci tohoto projektu je vybudován nový výtah na ZŠ Plhov Náchod, díky kterému je zajištěn bezbariérový přístup handicapovaným žákům do všech prostor školy.
   • Rekonstrukce a vybavení učeben pracovních činnosti a přírodních věd
    • Tento projekt je zaměřen na modernizaci 2 učeben a jejich přeměnu v odborné učebny (Přírodovědná učebna a Učebna pracovních činností) včetně moderního vybavení na ZŠ Komenského v Náchodě. Součástí projektu je také pořízení schodolezu, který má zajistit bezbariérovost.
   • Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov
    • V rámci projektu bude rekonstruována stávající jazyková učebna a vybudována nová polytechnická učebna v ZŠ a MŠ Hronov. Součástí je také zajištění bezbariérového přístupu formou schodolezu.
   • Rekonstrukce půdních prostor ZŠ Žďárky na učebnu
    • Tento projekt podpoří rekonstrukci půdní vestavby v ZŠ Žďárky na učebnu i spolu s novým technickým vybavením a zajištěním bezbariérovosti, kterou zajistí schodolez.

 

  • Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
   • Obnova areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují
    • Projekt řeší havarijní stav kostela v Bezděkově nad Metují, který je pro své okolí nebezpečný. Dojde k vyspravení pláště kostela, zpevnění omítek, nátěru kostela a k obnově hřbitovních zdí.

 

 


OPZ (prohlížet v mapě)

  • Zaměstnanost
   • Zvýšení zaměstnanosti v obci Žďár nad Metují
    • Projekt je zaměřen na vytvoření 2 pracovních míst v obci Žďár nad Metují (administrativa a údržba obecních ploch a budov), díky čemuž budou podpořeny 4 znevýhodněné osoby, kterým bude poskytnuta také odborná podpora a mimo jiné budou absolvovat i vzdělávací a motivační aktivity.
   • Nové pracovní místo jazykového lektora/ky
    • Projekt je zaměřen na vytvoření nového pracovního místa lektora/ky v oblasti jazykového vzdělávání v Náchodě a okolí
   • Zvýšení zaměstnanosti v regionu vytvořením kvalifikovaného pracovního místa
    • V rámci tohoto projektu je v Náchodě vytvořeno nové pracovní místo pro lektora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti s působností v celém regionu Náchodska.

 

  • Sociální služby a sociální začleňování
   • Učí (se) celá rodina – region MAS Stolové hory
    • Projekt se zaměřuje na rodiny, které řeší problémy s bydlením, zadlužeností nebo nezaměstnaností a zároveň vychovávají děti, v čemž v určitých ohledech selhávají. Cílem je podporovat rodičovské kompetence a dovednosti, ale zároveň se zabývat sociálním a ekonomickým kontextem rodinného života, aby děti z těchto rodin měly vyšší šanci na uplatnění se ve společnosti.

 

  • Prorodinná opatření
   • Příměstské tábory v Polici nad Metují
    • V rámci tohoto projektu se uskuteční celkem 18 týdenních příměstských táborů, které by měly přispět ke zvýšení zaměstnanosti rodičů školních a předškolních dětí a pomoci rodičům sladit rodinný a pracovní život.

   • Déčko pro rodiny
    • Tento projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů pro děti předškolního a školního věku v době školních prázdnin, což by mělo pomoci jejich rodičům pomoci ucházet se o pracovní místa, která by bez zajištěné péče nemohli získat.

   • Déčko pro rodiny II. – Družina Déčka
    • V rámci toho projektu je pečováno o děti v době mimo školní vyučování včetně vyzvedávání dětí ze školy, což má pomoci rodičům lépe sehnat nebo udržet si pracovní místa.

 


OPŽP (prohlížet v mapě)

  • Výsadba dřevin
   • Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují – lokalita Plachty a lokalita Klůček
    • Cílem projektu je vytvoření nových zelených ploch, remízů a koridorů, doplnění vzrostlé i keřové zeleně v lokalitách Plachty a Klůček v Polici nad Metují.

 

 


PRV (prohlížet v mapě)

  • Investice do zemědělských podniků
   • Čelní nakladač na traktor
    • Hlavní náplní tohoto projektu je pořízení čelního nakladače na traktor a vidlí na balíky. Žadatel díky projektu zvyší svoji konkurenceschopnost, neboť již nebude muset spoléhat na firmy, od kterých si doposud stroj pronajímal.
   • Modernizace živočišné výroby
    • Projekt je zaměřen na pořízení nového šrotovníku s míchárnou a váhou, čímž dojde k nahrazení více než 70 let starého šrotovníku. Žadatel bude schopný zpracovávat vlastní obilí při výrobě krmiva pro dojený skot a telata. Dojde nejen ke dlouhodobému snížení výrobních nákladů, ale i zlepšení jakosti vyráběných krmiv.
   • Investice do zemědělské činnosti
    • Projekt je zaměřen na investici spojenou s chovem hospodářských zvířat. Výsledkem projektu bude nákup přepravníku zvířat a zároveň dojde k dílčí rekonstrukci zemědělského objektu – výměna podlahy.
   • Sběrací vůz
    • Cílem projektu je koupě sběracího senážního vozu, který žadatel vymění za stávající v havarijním stavu.

  • Lesnická infrastruktura
   • Rekonstrukce lesní cesty – Bor I. etapa
    • V současnosti je lesní cesta značně poškozená vodní erozí. Rekonstrukce cesty bude mít jak ekonomický přínos (odvoz nepoškozeného dřeva a snadnější dostupnost lesního majetku v dané lokalitě), tak i ekologický přínos především pro hospodaření s vodou.

 

  • Zakládání a rozvoj nezemědělských činností
   • Pořízení software a IT vybavení pro sídlo společnosti a provozovnu Entact s.r.o.
    •  Projekt byl zameřen na nákup nového notebooku, dataprojektoru a aktuální verze specialního výpočetního programu, který odpovídá stávající legislativě.
   • I v truhlářství myslíme inovativně
    • V rámci tohoto projektu došlo k pořízení jednostranné automatické olepovačky s předfrézovací jednotkou do truhlářské dílny. Stroj výrazně zeefektivnil, zrychlil a zkvalitnil výrobu.

   • Pračka pro penzion
    • Projekt řeší pořízení průmyslové pračky na praní prádla do ubytovacího zařízení. Přínosem projektu je zefektivnění služeb v oblasti turistického ruchu.

  • Neproduktivní investice v lesích
   • Člověče, rozhlédni se kolem sebe
    • Předmětem projektu je vybudování naučné stezky, nacházející se na území obcí Hronov a Velké Poříčí. Součástí naučné stezky budou čtyři naučná tématická zastavení (věž, odpady, houby, stromy) a také lavičky, odpadkové koše a směrovky.
   • Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě
    • Projekt má za cíl seznámit návštěvníky s produkční i mimoprodukční funkcí lesního celku Montace. Vznikne naučná stezka s informačními tabulemi, které poskytnou informace o historii území, bylinách, stromech i živočiších. A navíc bude obnovena obora pro pozorování lesní zvěře v jejím přirozeném prostředí.

 

  • Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva
   • Stroje na zpracování potěžebních zbytků
    • Vlastník lesních pozemků v rámci projektu zakoupí štěpkovací stroj, jež využije ke zpracování klesu. Dojde ke zlepšení ekonomiky, ekologie ochrany kultur a zpracování palivového dřeva.
   • Traktorový naviják
    • Záměrem projektu je pořízení nového, výkonného traktorového navijáku, který usnadní práci v lesích žadatele.
   • Nákup kolového traktoru pro hospodaření v lesích
    • Cílem projeku je pořízení nového kolového traktoru, který bude používán v kombinaci s lanovým navijákem a dalšími komponenty lesnické nástavby. Projekt zajistí ekologický a bezpečný provoz.