Hora

Infrastruktura sociálních služeb – II

MAS Stolové hory, z. s., vyhlásila dne 26. 11. 2020 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „13. výzva MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura sociálních služeb – II“. Cílem výzvy je zlepšit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovit či zkvalitnit materiálně technickou základnu stávajících služeb a sociální práce a tím posílit inkluzi sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených osob.

Podporovány budou obecně stavební úpravy či rekonstrukce objektů, nákup zařízení a vybavení aj.

Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované nebo zakládané organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 1 792 344,05 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 26. 11. 2020 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 3. 5. 2021 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, rejchrt@mas-stolovehory.cz.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Modifikovaný text výzvy č. 13 – IROP – Infrastruktura sociálních služeb – II (platné od 22. 3. 2021)

Výzva č. 13 – IROP – Infrastruktura sociálních služeb – II

Příloha č. 1 (13. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (13. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 (13. výzvy MAS v IROP) – Osnova studie proveditelnosti (upravená MAS)

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 62 IROP – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 62 (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP – verze 6

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k výzvě č. 13 IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k 13. výzvě MAS v IROP