Hora

Podporují nás

Činnost MAS je podporována a financována primárně z projektu z 6. výzvy IROP, specifického cíle 4.2 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Cílem podpořeného projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory za účelem přípravy a realizace SCLLD na území MAS a za účelem animace škol a školských zařízení v OP VVV. Cílem projektu je též seznámit potenciální žadatele s možnostmi čerpání finanční podpory na realizaci projektových záměrů v souladu se SCLLD, asistovat jim v roli konzultantů při přípravě a podání projektové žádosti. Budoucím příjemcům poskytovat konzultační podporu při realizaci projektových záměrů a v době udržitelnosti projektů. Předpokladem pro úspěšné plnění těchto rolí jsou dostatečné personální kapacity a kvalifikovanost pracovníků MAS.

Projekt je tak zaměřen na posílení personálních, řídících a administrativních kapacit MAS Stolové hory, z. s., pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1)     Přípravné, podpůrné činnosti MAS

2)     Provozní činnosti

3)     Animace strategie CLLD

4)     Animace škol a školských zařízení v OP VVV

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).

Projekt “Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Stolové hory” je spolufinancován Evropskou unií.

Činnost MAS je také v roce 2019 stejně v předešlých letech podpořena dotací Královéhradeckého kraje na individuální účel, což je v tomto případě podpora základních činností MAS Stolové hory, které povedou ke zvýšení kvality práce a správnosti odděleného financování činností MAS pro SCLLD a jiné oblasti. Tato činnost povede ke zvýšení stability provádění metody LEADER v regionu a realizaci SCLLD v období 2014-2020.