Foto

Infrastruktura ZŠ

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 19. 3. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „3. výzva MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura ZŠ – I“. Cílem výzvy je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Podporována bude obecně stavby a stavební práce spojené s budováním kmenových a odborných učeben (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), včetně pořízení vybavení, na zabezpečení bezbariérovosti ve školách či zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Žadateli mohou být kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Celková alokace prostředků z EU pro tuto výzvu činí 4 500 000 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 19. 3. 2018 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 15. 6. 2018 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, rejchrt.masstolovehory@gmail.com.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 


Změnový text výzvy č. 3 – IROP – Infrastruktura ZŠ – I (platný od 2. 10. 2018) – změna souvisí s navýšením alokace výzvy z 4 736 842,11 Kč na 7 242 003,99 Kč.

Změnový text výzvy č. 3 – IROP – Infrastruktura ZŠ – I (platný od 12. 6. 2018) – změna souvisí s posunem lhůty pro příjem žádostí ve výzvě MAS z 15. 6., 15 hod, na 17. 7., 15 hod

Výzva č. 3 – IROP – Infrastruktura ZŠ – I

Příloha č. 1 (3. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (3. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 (3. výzvy MAS v IROP) – Osnova studie proveditelnosti (upravená MAS) word

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 68 IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKT. PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽ. UČENÍ – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 68 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 68 (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k 3. výzvě MAS v IROP

Výběr projektů:

Zápis z jednání rady k 3. výzvě MAS v IROP


Můžete se podívat na podpořené projekty v IROP.