Foto

Operační program životní prostředí (OPŽP)


Kontaktní osoba: Mirka Soldánová


Aktuálně vyhlášené výzvy

  • aktuálně není vyhlášená žádná výzva

Uzavřené výzvy


V rámci komunitně vedeného místního rozvoje mohou žadatelé směřovat své projekty do následujícího opatření OPŽP:

  • Výsadba dřevin

Toto opatření je zaměřeno na výsadbu na nelesní půdě zahrnující:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

 

Harmonogram výzev

  • Další výzvu nepřipravujeme z důvodu vyčerpání alokace