Foto

Technika pro IZS

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 2. 1. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „10. výzva MAS Stolové hory – IROP – Technika pro IZS – I“. Cílem výzvy je posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Podporováno bude obecně pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Žadateli mohou být obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Celková alokace pro tuto výzvu činí 1 069 914 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. 1. 2019 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 30. 4. 2019 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, rejchrt.masstolovehory@gmail.com.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

 

Text výzvy a její přílohy: 

Výzva č. 10 – IROP – Technika pro IZS – I

Příloha č. 1 (10. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (10. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 (10. výzvy MAS v IROP) – Osnova studie proveditelnosti (upravená MAS)

 

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

 

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 69 IROP – Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 69 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 69 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 69 IROP – Integrovaný záchranný systém (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

 

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

 

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k výzvě č. 10 IROP

 

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k 10. výzvě MAS v IROP


Můžete se podívat na podpořené projekty v IROP.