Hora

Cestovní ruch – I

MAS Stolové hory, z. s., vyhlašuje dne 15. 3. 2024 dotační výzvu na příjem projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2021-2027 s názvem „2. výzva MAS Stolové hory v IROP – Cestovní ruch – I“.

Výzva MAS se řídí podmínkami 86. výzvy Řídícího orgánu IROP a je zaměřena na její aktivitu Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu.

Cílem výzvy je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům s důrazem na rekreační a volnočasové využití.

Podporovány bude obecně

  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.

Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 4 900 000 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem projektových záměrů bude probíhat mimo dotační systém MS2021+ od 15. 3. 2024 od 12 hodin a bude ukončen 30. 62024 ve 12 hodin.

Formulář projektového záměru ve formátu pdf s podpisem oprávněné osoby, včetně případných příloh, odešle žadatel nejpozději ve lhůtě pro ukončení příjmu projektových záměrů na e-mailovou adresu rejchrt@mas-stolovehory.cz. Žadatel v předmětu e-mailu identifikuje výzvu (např. číslo výzvy či název výzvy), do které podává projektový záměr. MAS doporučuje, aby žadatelé své projektové záměry s MAS předem konzultovali. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrtrejchrt@mas-stolovehory.cz.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy:

Výzva MAS Stolové hory č. 2 v IROP – Cestovní ruch – I 

Příloha č. 1 (2. výzvy MAS v IROP) – Formulář projektového záměru

Příloha č. 2 (2. výzvy MAS v IROP) – Kritéria administrativní kontroly

Příloha č. 3 (2. výzvy MAS v IROP) – Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro administrativní kontrolu

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 86 IROP – Cestovní ruch – SC 5.1 (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy ŘO IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 86 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 86 (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria hodnocení projektů, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 8 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k výzvě MAS č. 2 v IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k 2. výzvě MAS v IROP