Foto

Bezpečnost dopravy

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 24. 11. 2017 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „2. výzva MAS Stolové hory – IROP – Bezpečnost dopravy – I“. Cílem výzvy je zvýšit bezpečnost dopravy v území MAS.

Podporovány budou obecně rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení, lávek, podchodů a také realizace prvků zvyšujících bezpečnost dopravy. Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, Královéhradecký kraj a jimi zřizované organizace.

Celková alokace prostředků z EU pro tuto výzvu činí 4 500 000 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 11. 2017 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 28. 2. 2018 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, rejchrt.masstolovehory@gmail.com.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Výzva č. 2 – IROP – Bezpečnost dopravy – I – změna (platnost od 19. 2. 2018)

Výzva č. 2 – IROP – Bezpečnost dopravy – I

Příloha č. 1 (2. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (2. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 53 IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 53 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 53 IROP – Udržitelná doprava (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k 2. výzvě MAS v IROP

Výběr projektů:

Zápis z jednání rady k 2. výzvě MAS v IROP


Můžete se podívat na podpořené projekty v IROP.