Foto

Výzva na podporu sociálních služeb a sociálního začleňování

  • MAS Stolové hory, z. s. vyhlašuje dne 29. 1. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Stolové hory – Sociální služby a sociální začleňování I. Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty.

 

Finanční příspěvek můžete získat např. na odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podporu samostatného bydlení, osobní asistenci či odlehčovací služby.

 

Podporovány budou dále i programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako např. programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, programy prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky jakož i pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, gamblingu a PC hrách a další.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

 

Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 385 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální 1 692 500 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení mohou získat 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 29. 1. 2018 od 4.00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 16. 3. 2018 ve 12.00 hodin. Seminář pro žadatele proběhne dne 9. 2. 2018 od 10 hod. v kanceláři MAS, 2. patro, Náměstí 102, Velké Poříčí. Veškeré dokumenty týkající se této výzvy jsou k dispozici na stránkách https://www.mas-stolovehory.cz.

 

Text výzvy a přílohy:

 

Důležité dokumenty:

 

Podpůrné dokumenty:

 

Školení pro žadatele:

 

Věcné hodnocení:

 

Výběr projektů:


O podpořeném projektu z této výzvy se můžete dočíst také v našem zpravodaji Stolovky.