Hora

Výzva na Zaměstnanost II

MAS Stolové hory vyhlásila dne 24. 9. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS Stolové hory – Zaměstnanost II. Cílem výzvy je zvýšení lokální zaměstnanosti a k ní se vztahující dosažení potřebného vzdělání a kvalifikace cílových skupin v oblasti MAS Stolové hory.

Finanční příspěvek můžete získat např. na aktivity vedoucí k nalezení či zprostředkování zaměstnání a jeho udržení, na rozvoj základních kompetencí pro lepší uplatnění se na trhu práce (vč. rekvalifikace), na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, na vytváření nových pracovních míst, na podporu umísťování na uvolněná pracovní místa, na podporu spolupráce lokálních partnerů na trhu práce čí na podporu flexibilních forem zaměstnání. Veřejně prospěšné práce podporovány nebudou.

V rámci těchto aktivit může být podporováno i jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, měkké dovednosti (např. komunikační dovednosti apod.), čtenářská a numerická gramotnost apod. – tyto aktivity jsou ale pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce.

Dané aktivity je možné doplnit i o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity jsou vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací hendikepů na trhu práce.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

 

Celková alokace pro tuto výzvu činí 869 482 Kč. Minimální možná výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 9. 2019 od 12.00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 15. 11. 2019 ve 12.00 hodin.

 

Text výzvy a přílohy:

Text výzvy MAS – Zaměstnanost II

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

 

Důležité dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

 

Další dokumenty:

Obvyklé ceny a mzdy/platy

 

Školení pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele – Zaměstnanost II

 

Věcné hodnocení:

Hodnotící tabulky

Zápis ze zasedání Hodnotitelské komise

 

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady


Můžete se také podívat na podpořené projekty v OPZ.