Foto

Výzva na zaměstnanost

  • MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 16. 11.  2017 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Stolové hory – Zaměstnanost I. Cílem výzvy je zvýšení lokální zaměstnanosti a k ní se vztahující dosažení potřebného vzdělání a kvalifikace cílových skupin v oblasti MAS Stolové hory.

 

Finanční příspěvek můžete získat např. na aktivity vedoucí k nalezení či zprostředkování zaměstnání a jeho udržení, na rozvoj základních kompetencí pro lepší uplatnění se na trhu práce (vč. rekvalifikace), na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, na vytváření nových pracovních míst, na podporu umísťování na uvolněná pracovní místa, na podporu spolupráce lokálních partnerů na trhu práce čí na podporu flexibilních forem zaměstnání. Veřejně prospěšné práce podporovány nebudou.

 

V rámci těchto aktivit může být podporováno i jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, měkké dovednosti (např. komunikační dovednosti apod.), čtenářská a numerická gramotnost apod. – tyto aktivity jsou ale pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce.

 

Dané aktivity je možné doplnit i o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity jsou vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací hendikepů na trhu práce.

 

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

 

Celková alokace pro tuto výzvu činí 5 416 000 Kč. Minimální možná výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální 1 805 333 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 16. 11. 2017 od 4.00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 16. 1. 2018 ve 12.00 hodin. Seminář pro žadatele proběhne dne 7. 12. 2017 od 10 hodin v kanceláři MAS, 2. patro, Náměstí 102, Velké Poříčí.

 

Text výzvy a přílohy:

Důležité dokumenty:

 

Podpůrné dokumenty:

 

Školení pro žadatele:

 

Věcné hodnocení:

 

Výběr projektů:


Můžete se také podívat na podpořené projekty v OPZ.