Hora

Výzva na prorodinná opatření II

MAS Stolové hory vyhlásila dne 24. 9. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS Stolové hory – Prorodinná opatření II. Cílem výzvy je rozšířit nabídku cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob v oblasti MAS Stolové hory.

V rámci výzvy bude podporován vznik a provoz dětských skupin pro veřejnost i podniky, dále zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení péče o děti (družiny a kluby), jakož i příměstských táborů.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 1 627 312,5  Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 9. 2019 od 12:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 15. 11. 2019 ve 12 hodin.

Díky modifikaci výzvy byla navýšena alokace na  2 027 312,50 a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace prodlouženo do 30.6.2023.

 

Text výzvy a přílohy:

Text výzvy MAS

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Text výzvy MAS – Prorodinná opatření II – modifikace výzvy

 

Důležité dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

 

Další dokumenty:

Obvyklé ceny a mzdy/platy

 

Školení pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele – Prorodinná opatření II

 

Věcné hodnocení:

Hodnotící tabulky

Zápis ze zasedání Hodnotitelské komise

 

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady


Můžete se také podívat na podpořené projekty v OPZ.