Foto

Výzva na podporu sociálních služeb a sociálního začleňování II.

MAS Stolové hory, z. s. vyhlašuje dne 24. 4. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS Stolové hory – Sociální služby a sociální začleňování II. Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty.

Finanční příspěvek můžete získat např. na odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podporu samostatného bydlení, osobní asistenci či odlehčovací služby.

Podporovány budou dále i programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako např. programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, programy prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky jakož i pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, gamblingu a PC hrách a další.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 1 694 630 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální 1 694 630 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení mohou získat 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy či OSVČ hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 4. 2019 od 12.00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 1. 7. 2019 ve 12.00 hodin. Seminář pro žadatele proběhne v průběhu května a informace o přesném datu a času ještě budou upřesněny. Veškeré dokumenty týkající se této výzvy jsou k dispozici na stránkách https://www.mas-stolovehory.cz.

 

Text výzvy a přílohy:

Výzva MAS Stolové hory – Sociální služby a sociální začleňování II.

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 4 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 5a – Údaje o sociální službě

Příloha 5b – Přehled čerpání vyrovnávací platby

Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

 

Důležité dokumenty:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 9)

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

 

Další dokumenty:

Obvyklé ceny, mzdy a platy

 

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Věcné hodnocení:

Hodnotící tabulka

Zápis ze zasedání hodnotitelské komise

 

Výběr projektů:

Zápis z jednání rady

Prezenční listina


Můžete se také podívat na podpořené projekty v OPZ.