Hora

Podpořené projekty v IROP

Udržitelná a bezpečná doprava

 • Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují (Komenského náměstí a autobusové nádraží)
  • V projektu proběhnou stavební úpravy silnice III/303 16 mezi autobusovým nádražím a Komenského náměstím, díky čemuž se zpřehlední křižovatka před vjezdem na náměstí a zvýší se bezpečnost chodců.
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi Velké Poříčí – ulice Krausova
  • Jedná se o vybudování nového chodníku v Krausově ulici a podél parkoviště u vlakové stanice včetně nového veřejného osvětlení
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi Velké Poříčí – ulice Žďárecká
  • V rámci tohoto projektu bude vybudován nový chodník v ulici Žďárecká, který zpřehlední dopravní situaci v této ulici a tím i zvýší bezpečnost chodců.
 • Lávka přes železniční trať, Náchod
  • V rámci toho projektu byla vybudována lávka přes železniční trať spolu s novými chodníky a veřejným osvětlením mezi ulicemi Na Letné a Za Tratí v Náchodě z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, kteří dříve chodili přes železniční trať.
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v městysi Velké Poříčí – ulice Náchodská
  • Vybudování nového chodníku v ulici Náchodské, díky čemuž se výrazně zpřehlední dopravní situace v daném úseku.
 • Chodník Žďár n. Met. – Police n. Met.
  • Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice II. třídy až ke stávající cestě v lesoparku, která spojila zastavěná území obce Žďár nad Metují a města Police nad Metují. Po celé délce chodníku je veřejné osvětlení a součástí je i výsadba doprovodné zeleně.
 • Chodník v ulici Ryšavého – Babí u Náchoda
  • Výstavba chodníku v ulici Ryšavého včetně prvků zvyšujících bezpečnost pěší dopravy (opěrná zeď, zábradlí, vegetační úpravy a jiné).
 • Rekonstrukce a modernizace chodníku v ulici Smetanova v Hronově
  • Rekonstrukce chodníku vedoucí k zajištění bezpečnosti chodců podél silnice III. třídy.
 • Chodníky v Bezděkově nad Metují podél silnice do Machova
  • Vybudování chodníků (převážně jednostranně) s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost provozu a také zvýšení kvality života.

Připravenost složek IZS k řešení rizik a katastrof

 • Zvýšení odolnosti požární zbrojnice v obci Bukovice
  • Rekonstrukce požární zbrojnice, která zajistí lepší akceschopnost a připravenost v době mimořádných událostí, jako jsou námrazy nebo extrémní sucho.
 • Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov
  • Stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice včetně přístavby a nástavby.
 • Posílení vybavení technikou a věcnými prostředky JPO Machov
  • Pořízení nového přívěsu, 2 stanů, motorových pil a vyprošťovací techniky.
 • Technika pro integrovaný záchranný systém – JPO III Velké Petrovice
  • Pořízení motorové pily, elektrocentrály a stanu
 • Technika pro integrovaný záchranný systém
  • Pořízení elektrocentrály pro hasiče v Náchodě
 • Posílení vybavení JPO II Police nad Metují
  • Pořízení terénní čtyřkolky včetně sněžných pásů a přívěsného vozíku

 


Infrastruktura sociálních služeb

 • Zkvalitnění terénních pečovatelských služeb – obnova vozového parku
  • Pořízení automobilů pro činnost Oblastní charity Náchod.
 • Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby odborné sociální poradenství
  • Pořízení automobilu Oblastní charity Červený Kostelec pro zajíždění do regionu MAS Stolové hory.
 • Modernizace a zvýšení dostupnosti odlehčovací služby
  • Ve Stacionáři Cesta dojde ke stavebním úpravám, díky kterým se zvýši kapacita odlehčovací služby a dojde i k vytvoření krizového lůžka.
 • Rozvoj pečovatelské služby Hronov
  • Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu.
 • Pořízení automobilu pro poskytování terénní pečovatelské služby
  • Nové auto pro Městské středisko sociálních služeb MARIE v Náchodě.
 • Pferdí trénink
  • Vybudování tréninkového byty, cvičné kanceláře a šatny pro dospělé s mentálním postižením a duševním onemocněním v Náchodě.
 • Stavební úpravy pečovatelského domu č.p. 259 Police nad Metují
  • Zřízení střediska osobní hygieny.

Vzdělávací infrastruktura

 • Bezbariérová škola ZŠ Plhov Náchod
  • V rámci tohoto projektu je vybudován nový výtah na ZŠ Plhov Náchod, díky kterému je zajištěn bezbariérový přístup handicapovaným žákům do všech prostor školy.
 • Rekonstrukce a vybavení učeben pracovních činnosti a přírodních věd
  • Tento projekt je zaměřen na modernizaci 2 učeben a jejich přeměnu v odborné učebny (Přírodovědná učebna a Učebna pracovních činností) včetně moderního vybavení na ZŠ Komenského v Náchodě. Součástí projektu je také pořízení schodolezu, který má zajistit bezbariérovost.
 • Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov
  • V rámci projektu bude rekonstruována stávající jazyková učebna a vybudována nová polytechnická učebna v ZŠ a MŠ Hronov. Součástí je také zajištění bezbariérového přístupu formou schodolezu.
 • Rekonstrukce půdních prostor ZŠ Žďárky na učebnu
  • Tento projekt podpoří rekonstrukci půdní vestavby v ZŠ Žďárky na učebnu i spolu s novým technickým vybavením a zajištěním bezbariérovosti, kterou zajistí schodolez.
 • Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod
  • Úprava dvou učeben a venkovního prostranství v SVČ Déčko Náchod.
 • Modernizace odborných učeben
  • Modernizace počítačové učebny a rekonstrukce bývalého bytu školníka na řemeslnou dílnu v budově DDM Domino v Hronově.
 • Vybudování dětské skupiny MINIMIMIS Náchod – Lipí
  • Výstavba nového zařízení pro děti do 3 let.

Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

 • Obnova areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují
  • Projekt řeší havarijní stav kostela v Bezděkově nad Metují, který je pro své okolí nebezpečný. Dojde k vyspravení pláště kostela, zpevnění omítek, nátěru kostela a k obnově hřbitovních zdí.

Všechny podpořené projekty si můžete prohlédnout také v mapě.