Hora

Vzdělávací infrastruktura

MAS Stolové hory, z. s., vyhlásila dne 3. 8. 2021 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „15. výzva MAS Stolové hory – IROP – Vzdělávací infrastruktura“.

Výzva je zaměřena na dvě aktivity:

  • infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • infrastruktura základních škol

Aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Cílem výzvy v aktivitě infrastruktura pro předškolní vzdělávání je zvýšit nedostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je nedostatek těchto zařízení a tím umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podporovány budou obecně stavby a stavební práce, rekonstrukce, zabezpečení bezbariérovosti, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek aj.

Žadateli mohou být zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Aktivita infrastruktura základních škol

Cílem výzvy v aktivitě infrastruktura základních škol je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Podporovány budou obecně stavby a stavební práce spojené s budováním kmenových a odborných učeben (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), včetně pořízení vybavení, na zabezpečení bezbariérovosti ve školách či zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Žadateli mohou být kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

 

Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 649 416 Kč.

Výše podpory činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je 5 %).

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. 8. 2021 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 30. 11. 2021 v 15 hodin.

MAS doporučuje, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrtrejchrt@mas-stolovehory.cz.

MAS rovněž doporučuje průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

Text výzvy a její přílohy: 

Výzva MAS Stolové hory č. 15 v IROP – Vzdělávací infrastruktura

Příloha č. 1 (15. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 (15. výzvy MAS v IROP) – Kritéria pro věcné hodnocení (15. výzva)

Příloha č. 3 (15. výzvy MAS v IROP) – Osnova studie proveditelnosti – aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání (upravená MAS)

Příloha č. 4 (15. výzvy MAS v IROP) – Osnova studie proveditelnosti – aktivita infrastruktura ZŠ (upravená MAS)

Kontrolní listy:

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Důležité dokumenty:

Nadřazená výzva č. 68 IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení – integrované projekty CLLD (na tomto odkazu je možné nalézt vždy aktuální Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Přílohy Specifických pravidel výzvy č. 68 IROP)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 68 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Spec. pravidel výzvy č. 68 (v nich je možné nalézt vzory dokumentů potřebných pro podání žádosti a další informace k výzvě)

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti, podle kterých bude projekt hodnocen po ukončení hodnocení ze strany MAS, jsou obsaženy ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kap. 5.2 (odkaz viz výše). 

Podpůrné dokumenty:

Interní postupy MAS Stolové hory pro IROP – verze 6

Otázky a odpovědi

Školení pro žadatele a příjemce:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Věcné hodnocení:

Zápis z jednání hodnotitelské komise k výzvě č. 15 IROP

Výběr projektů:

Zápis ze zasedání rady k výzvě MAS č. 15 v IROP