Foto

Výsadba dřevin – I.

MAS Stolové hory vyhlásila dne 30. 4. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí s názvem „Výzva MAS Stolové hory – OPŽP – Výsadba dřevin – I “. Letáček s bližšími informacemi si můžete stáhnout ZDE.

Výše podpory činí 85 % (míra spolufinancování žadatelem je 15 %).

Celková alokace opatření: 3 000 000 Kč

 

Budou podporovány projekty zaměřující se na výsadby dřevin na nelesní půdě na území CHKO Broumovsko a zároveň na území MAS Stolové hory.

 

Výsadby na nelesní půdě zahrnují:

  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

 

Příjemci podpory: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Příjem žádostí o podporu probíhá od 30. 4. 2018 od 9 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 30. 7. 2018 ve 12 hodin.

 

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Mirka Soldánová, soldanova.masstolovehory@gmail.com.

 

Rovněž doporučujeme průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

 

Výběr projektů

Zápis ze zasedání rady

Věcné hodnocení žádostí o dotaci

Zápis ze zasedání hodnotitelské komise

Text výzvy:

Výzva MAS Stolové hory – OPŽP – Výsadba dřevin – I.

 

Přílohy a důležité dokumenty:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (verze 16)

Kritéria pro hodnocení žádosti – formální náležitosti a přijatelnost

Kritéria pro hodnocení žádosti – věcné hodnocení

Náklady obvyklých opatření MŽP

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Standart AOPK SPPK A02 001 Výsadba dřevin

 

Školení pro žadatele:

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Soubory ke stažení: