Foto

Výsadba dřevin – II.

MAS Stolové hory vyhlásila dne 15. 2. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí s názvem Výzva MAS Stolové hory – OPŽP – Výsadba dřevin – II.

Výše podpory činí 85 % (míra spolufinancování žadatelem je 15 %).

Celková alokace opatření: 1 306 132 Kč

Budou podporovány projekty zaměřující se na výsadby dřevin na nelesní půdě na území CHKO Broumovsko a zároveň na území MAS Stolové hory.

Výsadby na nelesní půdě zahrnují:

  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

 

Příjemci podpory: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. 2. 2019 od 14 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 15. 7. 2019 ve 12 hodin. Seminář pro žadatele proběhně 15. 5. 2019 od 9:00 ve 2. patře Úřadu městyse ve Velkém Poříčí, svoji účast prosím potvrďte na e-mail soldanova.masstolovehory@gmail.com.

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému IS KP14+ konzultovali s MAS. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Mirka Soldánová, soldanova.masstolovehory@gmail.com.

Rovněž doporučujeme průběžně sledovat tyto stránky, kde se mohou objevovat doplňující dokumenty.

 

Text výzvy

Výzva MAS Stolové hory – OPŽP – Výsadba dřevin – II.

 

Přílohy a důležité dokumenty

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020 (verze 20)

Kritéria pro hodnocení žádostí II.

Náklady obvyklých opatření MŽP II.

Metodika přímých a nepřímých nákladů II.

Standart AOPK II.

Seznam doporučených autochtonních dřevin II.

Interní postupy II.

 

Školení pro žadatele:

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře


Můžete také navštívit sekci Podpořené projekty, kde se dozvíte informace, jaké projekty byly už podpořeny a v mnohých případech si můžete prohlédnout i fotky z realizace.