Hora

Strategie na období 2021 – 2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je základním rozvojovým dokumentem pro místní akční skupiny, které skrze tento dokument mohou žádat o přerozdělování finančních prostředků pouze do svého území. Po schválení všech povinných částí (koncepční část, akční plány – viz níže) se tedy do regionu Policka, Hronovska a města Náchoda dostanou vyšší desítky milionů korun.

Analytická část strategie a průběh příprav

Příprava strategie na programové období v letech 2021 – 2027 začala na začátku roku 2020. Jedním z prvních kroků bylo schválení územní působnosti – každá z obcí souhlasila s tím, aby její území bylo součástí MAS Stolové hory i v dalším období.

Od jara se mohla zapojit také veřejnost vyplněním projektových záměrů či dotazníkového šetření a současně probíhaly i rozhovory se zástupci obcí i dalších aktérů v území o jejich problémech, které by MAS mohla řešit a zároveň také o možnostech v novém programovém období.  Z dotazníkového šetření byly zpracovány výstupy, na které se můžete podívat. Zároveň vznikala i socioekonomická analýza, která je také ke zhlédnutí.

Bližší informace k přípravám strategie naleznete na následujícím odkaze.


V programovém období 2021 – 2027 je SCLLD rozdělena na 2 části. První částí je takzvaná Koncepční část, na kterou navazují Akční plány k jednotlivým programovým rámcům operačních programů.

 

Koncepční část

Koncepční část SCLLD je dokument, který je tvořen 4 kapitolami.

 1. Popis územní působnosti a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie
  • Stručné vymezení území působnosti včetně důrazu na společné znaky regionu, historie MAS a zapojení komunity do tvorby SCLLD
 2. Analytická část
  • Částečně navazuje na socioekonomickou analýzu; je vytvořena SWOT analýza a Analýza problémů a potřeb
 3. Strategická část
  • Obsahuje stanovení vize, strategických i specifických cílů a opatření vedoucích k naplňování cílů; dalé soulad se Strategií regionálního rozvoje ČR a inovativní rysy strategie
 4. Implementační část
  • Popis řízení a realizační struktury; animační aktivity, monitoring, evaluace a analýza rizik

Podrobnější informace ke koncepční části SCLLD se dozvíte na následujícím odkaze.

 

Akční plány

Akční plány budou zpracovávány pro určité operační programy po schválení Koncepční části SCLLD. V současnosti je známo, že se bude jednat o Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost + a Společnou zemědělskou politiku (SZP), která navazuje na Program rozvoje venkova (PRV). V jednání je i možnost čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK). Konkrétní podporované aktivity budou řešeny právě v rámci tvorby akčních plánů.


Cílem tvorby SCLLD je získat do území vyšší desítky milionů korun, které budou použity na rozvoj regionu pomocí podpory různých projektů v oblasti infrastruktury, sociálních služeb, vzdělávání, zemědělství, inovací a dalších.

Dokumenty ke stáhnutí: