Hora

7. výzva PRV

Aktuálně:

Tato výzva byla uzavřena 7. června 2023.


Výběr žádostí o dotaci

Zápis ze zasedání rady

Věcné hodnocení Žádostí o dotaci

Zápis ze zasedání hodnotitelské komise

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 

MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 27. 4. 2023 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Celková výše dotace pro tuto výzvu je 1 454 843.

V rámci této výzvy lze žádat ve čtyřech oblastech:

  • Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – alokace 504 843 Kč
  • Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva – alokace 250 000 Kč
  • Fiche 7 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – alokace 700 000 Kč

Pro lepší představu vám na následujících řádcích nastíníme, kdo může o finanční prostředky žádat a také na co a s jakou dotací může počítat. Tento výčet však není úplný.

  • Investice do zemědělských podniků

kdo: zemědělský podnikatel,

co: stavby, technologie, stroje nebo nákup nemovitosti v zemědělské prvovýrobě, výše dotace: 60 – 70 %

  • Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

kdo: majitelé lesů o minimální výměře 3 ha,

co: stroje a lesnické technologie – např. traktory, štěpkovačky, pily, navijáky, apod., výše dotace: 50 %

  • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

mateřské a základní školy:

co: rekonstrukce a rozšíření MŠ a ZŠ i jejího zázemí, doprovodné stravovací či hygienické zářízení, v případě MŠ venkovní mobiliář a herní prvky, pořízení technologií a dalšího vybevní , výše dotace: 80 %

kulturní a spolková zařízení včetně knihoven:

kdo: obec, svazek obcí, spolek, ústav, o.p.s.,

co: rekonstrukce kulturního a spolkového zařízení, stavební buňky jako zázemí spolků, mobilní zařízení pro akce – např. stany, pódia, toalety, ozvučovací, osvětlovací či projekční technika, apod., výše dotace 80 %

 

Žádosti se podávají výhradně v elektronické podobě přes Portál farmáře od 27. 4. 2023 do 7. 6. 2023.

Důrazně doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu Farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytne Mirka Soldánová, tel: 730 514 753, soldanova@mas-stolovehory.cz

 


Seminář pro žadatele

Pozvánka na semináře pro žadatele

Máte-li zájem získat bližší informace, zúčastněte se seminářů.

První seminář pro oblast zemědělství a lesnictví se uskuteční 9. 5. 2023 od 15:00

Prezentace ze semináře

Druhý seminář pro oblast mateřských a základních škol, spolků a knihoven se uskuteční 10.5. 2023 od 15:00.

Prezentace ze semináře 2

Oba semináře se budou konat v budově Obecního úřadu ve Velkém Poříčí, Náměstí 102, 549 32 ve druhém patře v zasedací místnosti MAS.

Na semináře je nutné se přihlásit nejpozději do 8. 5. 2023 na e-mail: soldanova@mas-stolovehory.cz


Text 7. výzvy PRV

Souhlas se zněním výzvy

POZOR – následující soubory pro Fiche obsahují interaktivní formuláře, proto je potřeba je stáhnout a prohlížet v programu Adobe Acrobat nebo Adobe Creator. Stažení je možné po kliknutí, kde uvidíte v novém panelu nebo okně prohlížeče vpravo nahoře několik ikon – kliknutím na třetí z nich dojde ke stažení souboru.

V následujících dokumentech jsou přehledně popsány preferenční kritéria a body, které může žadatel za projekt získat – na základě těchto bodů probíhá výběr žádostí.

Fiche 1 – 3.1 Investice do zemědělských podniků 

Fiche 5 – 3.5. Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Fiche 7 – 3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 


Povinné přílohy k Žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanové MAS:

Doklad o souladu se Strategií

Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Vyjádření stavebního úřadu

 

Povinné přílohy k Fichi 5 – 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené v “Přehledu pozemků určených k plnění funkcí lesa”

Povinné přílohy k Fichi 7 – 3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem / programem rozvoje obce – formulář ke stažení: Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce


Nepovinné přílohy k Fichi 7 – 3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Formulář k preferenčnímu kritériu “Podpora spolupráce”


Důležité dokumenty a odkazy

Pravidla

Interní postupy pro PRV

Souhlas se zněním výzvy

Aktuální seznam podpořených žadatelů (dokument navazující na Interní postupy – podklad pro upřednostnění žadatele při shodném počtu bodů u žádostí)

Portál Farmáře: