Hora

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, zřizuje volené orgány Spolku, volí orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů Spolku a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku.

Valná hromada je tvořena všemi partnery Spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Každý partner má právo účasti a hlasování na jednáních Valné hromady.

Jednání Valné hromady se řídí zejména těmito stanovami a vnitřními předpisy Spolku (jednacím řádem apod.).


Zápisy a usnesení z valných hromad:

Zápis z VH 15.6.2022 (zveřejněno 17. 6. 2022)

Usnesení z VH 15.6.2022


Zápis z VH 2.3.2022 (zveřejněno 4. 3. 2022)

Usnesení z VH 2.3.2022


Zápis z VH 16.6.2021

Usnesení z VH 16. 6. 2021


Zápisy ze zasedání Valné hromady v letech 2012 – 2020