Hora

5. výzva PRV

Aktuálně: V červenci proběhlo hodnocení žádostí ze strany MAS. Výsledky hodnocení jsou zveřejněny níže v záložce „Výběr žádostí o dotaci“. Podpořené žádosti musí být do konce srpna odevzdány na SZIF přes Portál farmáře.


MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 6. 4. 2021 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Celková výše dotace pro tuto výzvu je 3 268 560.

V rámci této výzvy lze žádat ve čtyřech oblastech:

  • Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – alokace 193 225 Kč
  • Fiche 3 – Zakládání a rozvoje nezemědělských činností – alokace 1 019 915 Kč
  • Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva – alokace 555 420 Kč
  • Fiche 7 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – alokace 1 500 000 Kč

Pro lepší představu vám na následujících řádcích nastíníme, kdo může o finanční prostředky žádat a také na co a s jakou dotací může počítat. Tento výčet však není úplný.

  • Investice do zemědělských podniků

kdo: zemědělský podnikatel, co: stavby, technologie, stroje nebo nákup nemovitosti v zemědělské prvovýrobě, výše dotace: 60 – 70 %

  • Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

kdo: podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) – např. truhláři, cukráři, kadeřníci, maloobchod, velkoobchod, majitelé restaurací a penzionů, automechanici, apod. , co: modernizace provozovny či ubytování, pořízení strojů, technologí a dalšího vybavení, apod. , výše dotace: 45%

  • Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

kdo: majitelé lesů o minimální výměře 3 ha, co: stroje a lesnické technologie – např. traktory, štěpkovačky, pily, navijáky, apod., výše dotace: 50 %

  • Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

mateřské a základní školy:  co: rekonstrukce a rozšíření MŠ a ZŠ i jejího zázemí, doprovodné stravovací či hygienické zářízení, v případě MŠ venkovní mobiliář a herní prvky, pořízení technologií a dalšího vybevní , výše dotace: 80 %

kulturní a spolková zařízení včetně knihoven: kdo: obec, svazek obcí, spolek, ústav, o.p.s., co: rekonstrukce kulturního a spolkového zařízení, stavební buňky jako zázemí spolků, mobilní zařízení pro akce – např. stany, pódia, toalety, ozvučovací, osvětlovací či projekční technika, apod., výše dotace 80 %

 

Žádosti se podávají výhradně v elektronické podobě přes Portál farmáře od 6. 4. 20201 do 27. 5. 2021.

Důrazně doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytne Mirka Soldánová, tel: 730 514 753, soldanova@mas-stolovehory.cz


Výběr žádostí o dotaci

Zápis ze zasedání rady

Věcné hodnocení Žádostí o dotaci

Zápis ze zasedání hodnotitelské komise

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 


Text 5. výzvy PRV

Souhlas se zněním výzvy

POZOR – následující soubory pro Fiche obsahují interaktivní formuláře, proto je potřeba je stáhnout a prohlížet v programu Adobe Acrobat nebo Adobe Creator. Stažení je možné po kliknutí, kde uvidíte v novém panelu nebo okně prohlížeče vpravo nahoře několik ikon – kliknutím na třetí z nich dojde ke stažení souboru.

V následujících dokumentech jsou přehledně popsány preferenční kritéria a body, které může žadatel za projekt získat – na základě těchto bodů probíhá výběr žádostí.

Fiche 1 –  3.1 Investice do zemědělských podniků

Fiche 3 – 3.3 Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 5 – 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Fiche 7 – 3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech


 

Seminář pro žadatele

Prezentace z online semináře pro Fiche 1, 3, 5 (zemědělství, podnikání, lesnická technika) –  8.4.2021 od 15:00

Prezentace z online semináře pro Fichi 7 (spolky, kulturní zařízení, knihovny a školy) – 12.4.2021 od 15:00

Pozvánka na seminář

V případě zájmu o seminář se prosím přihlašujte na e-mailu: soldanova@mas-stolovehory.cz. Vždy v dopoledne vám bude zaslán odkaz k připojení na online seminář. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Mirku Soldánovou, se kterou také průběžně konzultujte Vaše projektové záměry nebo vyplňování formuláře Žádosti o dotaci.


 

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanové MAS:

Doklad o souladu se Strategií

Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Vyjádření stavebního úřadu

 

Povinné přílohy k Fichi 3 – 3.3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Návod k vyplnění prohlášení o zažazení do kategorie podniků

Definice mikropodniků, malých a středních podniků 

Povinné přílohy k Fichi 5 – 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené v “Přehledu pozemků určených k plnění funkcí lesa”

Povinné přílohy k Fichi 7 – 3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem / programem rozvoje obce – formulář ke stažení: Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

V případě škol navíc: Informativní výpis ze školského rejstříku a Dokument prokazující soulad s Místním akčním plánem vzdělávání

 

Nepovinné přílohy k Fichi 7 – 3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Formulář  k preferenčnímu kritériu „Podpora spolupráce“

 

Důležité dokumenty a odkazy

Interní postupy pro PRV

Seznam podpořených žadatelů (dokument navazující na Interní postupy – podklad pro upřednostnění žadatele při shodném počtu bodů u žádostí)

Pravidla

Podklady pro žádost o přístup do Portálu farmáře

Odkaz na Portál farmáře