Hora

OP TAK: Nabídka dotací pro podnikatele

V tomto programovém období se u nás setkáte s novým termínem – Operační program Technologie a konkurenceschopnost, zkráceně OP TAK.

Ve výzvě, kterou budeme vyhlašovat v průběhu podzimu, bude možné v OP TAK žádat o dotaci na projekty zvyšující technickou úroveň a konkurenceschopnost podniků, ale také na digitalizaci a automatizaci výroby.

Na co lze získat podporu? Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucí k: 1.) robotizaci, automatizaci, digitalizaci, 2.) web, cloud, 3.) komunikační a identifikační infrastruktura.

Míra podpory: 50 % celkových způsobilých výdajů.

Kolik lze získat na jeden projekt? Dotace je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Kdo může žádat? Malý a střední podnik působící v regionu MAS Stolové hory.

Jaké výdaje je možné podpořit? Dlouhodobý hmotný majetek (např. výrobní stroje s napojením na digitální systémy, manipulační systémy, měřicí stanice, vybavení prodejny 24/7, stroje s automatizací, potravinomat, automatická prádelna, apod.), dlouhodobý nehmotný majetek (např. software, webové stránky, apod.) a služby (např. předplatné cloudových služeb po dobu realizace projektu).

Jaké aktivity nelze podpořit? Stavební práce, prostá obnova majetku, pořízení kolových a pásových vozidel, pořízení kancelářského nábytku a vybavení, pořízení repasovaných strojů a zařízení.


V případě zájmu neváhejte kontaktovat kolegyni Terezu Hanušovou na e-mailové adrese: hanusova@mas-stolovehory.cz