Hora

Zápisy a usnesení ze zasedání rady v roce 2014

V roce 2014 byla rada, jak je v současnosti chápána, nazývána programový výbor.

Zápis ze zasedání programového výboru dne 15. 7. 2014

Usnesení č. 1/2014 – per rollam