Hora

Předseda

Předseda je statutárním orgánem Spolku. Statutárnímu orgánu je svěřena veškerá působnost, která není stanovami nebo jiným právním předpisem svěřena jiným orgánům. Předseda zastupuje Spolek navenek a koordinuje činnost Spolku. Předseda řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními Valné hromady po celé své funkční období.

Předsedu Spolku volí Valná hromada z řad svých partnerů. Místopředseda Spolku, který zastupuje předsedu Spolku v jeho nepřítomnosti, volí Valná hromada z řad svých partnerů. Funkční období předsedy a místopředsedy spolku je tříleté. Předseda Spolku a místopředseda Spolku jsou členy rady Spolku.

Funkci předsedy spolku od 2. 3. 2022 zastává město Police nad Metují, zastoupené Mgr. Jiřím Škopem.

Funkci místopředsedy spolku od 2. 3. 2022 zastává Mgr. Josef Thér.