Hora

Šablony II

Aktuálně: příjem žádostí do 28. 6. 2019

V rámci Šablon II. dochází k rozšíření oblasti subjektů, které mohou podávat žádosti o podporu, o základní umělecké školy, domovy dětí a mládeže a střediska volného času.

Nabídka možných aktivit je pestřejší, celkové nastavení projektu je pro školy výhodnější.

Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II

 • Rozšíření počtu oprávněných žadatelů – nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání
 • Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč
 • Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ
 • Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách)

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

 

Více o výzvě se dozvíte na webu MŠMT