Foto

2. výzva PRV

  • MAS Stolové hory, z. s. vyhlásila dne 11. 5. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Programu rozvoje venkova. Celková výše dotace pro tuto výzvu byla 10 497 170 Kč.

V rámci této výzvy lze žádat v pěti oblastech podpory:

  • Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – alokace 2 500 000 Kč
  • Fiche 2 – Lesnická infrastruktura – alokace 1 647 880 Kč
  • Fiche 3 – Zakládání a rozvoje nezemědělských činností – alokace 4 000 000 Kč
  • Fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích – alokace 549 290 Kč
  • Fiche 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva – alokace 1 800 000 Kč

 

Příjem žádostí o podporu bude probíhat přes Portál farmáře od 24. 5. 2018 do 8. 6. 2018.

Doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytne Mirka Soldánová, tel: 730 514 753, soldanova.masstolovehory@gmail.com. Semináře pro jednotlivé Fiche se uskuteční  16 – 17. 5. 2018 v budově Úřadu městyse (2. patro) ve Velkém Poříčí. Účast, prosím, potvrďte na e-mail: soldanova.masstolovehory@gmail.com.

 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Výběr Žádostí o dotaci

Zápis ze zasedání Rady

Věcné hodnocení Žádostí o dotaci:

Zápis ze zasedání Hodnotitelské komise

Seznam přijatých Žádostí o dotaci:

Seznam

 

Text výzvy a přílohy:

Text 2. výzvy MAS Stolové hory – PRV

Schválení výzvy RO SZIF

Fiche 1 – 3.1 Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 – 3.2 Lesnická infrastruktura

Fiche 3 – 3.3 Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Fiche 4 – 3.4 Neproduktivní investice v lesích

Fiche 5 – 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Interní postupy MAS pro programový rámec PRV

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci:

Povinné přílohy stanové MAS:

Doklad o souladu se Strategií

Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

Vyjádření stavebního úřadu

Povinné přílohy k Fichi 2 – 3.2 Lesnická infrastruktura

Vyjádření ÚHUL

Vyjádření AOPK k lesním cestám

Povinné přílohy k Fichi 3 – 3.3 – Zakládání a rozvoj nezemědělských činností

Prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Návod k vyplnění prohlášení o zařazení do kategorie podniků – odkaz ZDE

Definice mikropodniků, malých a středních podniků – odkaz ZDE

Povinné přílohy k Fichi 5 – 3.5 Investice do lesnických technologií a zpracování dřeva

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa

Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo potvrzení o převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené v “Přehledu pozemlů určených k plnění funkcí lesa”

 

Důležité dokumenty a odkazy:

Pravidla pro žadatele

Portál farmáře

Finanční zdraví (pro žadatele, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 1 000 000 Kč bez DPH)

Instruktážní list pro vyplnění Fiche 1

Instruktážní list pro vyplnění Fiche 2

Instruktážní list pro vyplnění Fiche 3

Instruktážní list pro vyplnění Fiche 4

Instruktážní list pro vyplnění Fiche 5

 

Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář

Prezentace – Fiche 1

Prezentace – Fiche 2

Prezentace – Fiche 3

Prezentace – Fiche 4

Prezentace – Fiche 5