Hora

Čtyři roky nabité vzděláváním a jedeme dál

Od roku 2016 je naší prioritou také podpora vzdělávání učitelů na Náchodsku. V posledních čtyřech letech jsme pro ně uskutečnili více než 230 vzdělávacích aktivit jako jsou semináře, workshopy a regionální konference. O tom, že se tyto akce staly oblíbenými, svědčí fakt, že na ně přišlo více než 4 000 zájemců o vzdělávání. Nejčastějšími účastníky byli pedagogové, ředitelé mateřských, základních a uměleckých škol a středisek volného času, asistenti pedagoga, školní asistenti, knihovnice, školní kuchařky nebo rodiče. 

 

Z výstupů pracovních skupin, výkazů škol, výročních zpráv a rozhovorů s řediteli a pedagogy jsme nejdříve zjistili, co je ve školách potřeba a co by všem pomohlo v jejich práci. Nabídky jsou v celé republice pestré, lektorů je velké množství. Proto naším úkolem bylo vybrat nejpřínosnější témata a osobnosti a dovézt je k nám.

Potřebujeme SPOLUPRACOVAT, SDÍLET, PROPOJOVAT školy a organizace zabývající se volným časem?

Ať už jsme si to uvědomovali nebo ne, tak se ukázalo i díky covidu, že po spolupráci, sdílení a lidském kontaktu většina prahne. Jsou to klíčové hodnoty naší práce, díky nimž jsme přenášeli mezi zapojené organizace a účastníky ducha společného tvoření a vzájemné podpory. Propojili jsme ještě více mateřské školy se základními. Dále jsme zapojili umělecké a střední odborné gastro školy, knihovny, střediska volného času a neziskové organizace věnující se volnočasovým aktivitám dětí. Propojili jsme na akcích pedagogické a nepedagogické pracovníky, propojili region a ty, co vzdělávají budoucí generace a významně se tak podílejí na naší budoucnosti. Kdyby to bylo to jediné, co se nám podařilo, tak jsme svůj cíl splnili.

 

Akcí bylo velké množství a na rozličná témata

Co bylo potřeba podporovat a zlepšovat? Hlavně jak moderně a atraktivně rozvíjet čtenářské a matematické dovednosti, kritické myšlení, IT dovednosti, kyberbezpečnost, polytechnické dovednosti, psychomotoriku, grafomotoriku. Pedagogové uvítali tipy na orientaci v autorských právech, na vedení třídní dokumentace, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem nebo na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mezi nejvýraznější akce patřily:

  • Minifestival mateřských škol
  • Otevřené hodiny českého jazyka (kdy si pedagogové vyzkoušeli roli žáků)
  • zřízení přenosné knihovny s odbornou literaturou MaMoKuK (malá mobilní kufříková knihovna)
  • InKuK (inkluzivní kufříková knihovna)
  • Lázně pro asistenty (intenzivní dvoudenní vzdělávání)
  • Bálintovské skupiny (praktický rozbor konkrétních náročných situací při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Významná byla i setkávání ředitelů a ředitelek, na kterých se postupně prohlubovala důvěra, spolupráce a neformální vazby a podporoval se společný zájem o rozvoj řešeného území.

Nevynechali jsme ze svých aktivit ani rodiče. Jim byly určeny přednášky V pasti sociálních sítí, Kyberbezpečnost, tzv. rodičovské kavárny s odborníky na témata, jak budovat zdravé sebevědomí dětí, vytvářet si rodičovskou autoritu nebo jak pracovat s diagnostikou školní zralosti iSophi.  Pro rodiče jsme několikrát zorganizovali společně s matematickými odborníky odpoledne na podporu matematických schopnosti dětí s názvem Hrajeme si a počítáme. Dokonce naše pedagožky v době nouzového stavu pro tento účel natočili sérii matematických videí.

Pro žáky jsme v území zorganizovali známé a úspěšné přestavení Listování od Lukáše Hejlíka a Vypravěčskou dílnu Martina Haka. V divadlech proběhlo představení na téma kyberšikana a finanční gramotnost.

Dalším úspěchem bylo nastartování skvělé spolupráce s pracovníky školních jídelen, kteří se vždy scházeli v srpnu na praktickém workshopu zaměřeném na zdravé stravování. Díky tomu se utvořila soudržná spolupracující skupina, která má zájem se nadále setkávat a vzájemně inspirovat a sdílet dobrou praxi. Vyvrcholilo to podporou na regionální konferenci Učení pro život, kde se kuchařské týmy zapojily do pečení nejoblíbenějšího školního koláče. Na základě toho jsme jim v dalším roce udělili Řád zlaté vařečky a všechny recepty jsme zveřejnili v tišteném i digitálním Receptáři.

Podpořili jsme i známý projekt Post Bellum, kdy pět školních týmů natáčelo video příběhy s pamětníky z našeho území. Uspořádali jsme společně slavnostní setkání všech týmů, pedagogů, pamětníků i starostů obcí, abychom ocenili propojení generací a zaznamenané příběhy.

Výraznou akcí, která se celou dobou linula vším naším snažením, byla Konference Učení pro život. Zapojuje totiž všechny z našeho regionu a přivádí k nám do východních Čech velké množství osobností.  Během tří ročníků jsme průběžně do organizace zapojili partnerské místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují a Broumovsko a Královéhradecký kraj v rámci svého projektu KAP, Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, klášter Broumov, střední odborné gastro školy z Nového Města nad Metují a Teplic nad Metují, základní umělecké školy z Police nad Metují, Náchoda, Červeného Kostelce, Broumova, Nového Města nad Metují a České Skalice, partnery jako Učitelnice.cz, Wimex, Muzeum papírových modelů, časopis ABC, Pro-Charitu a jeho sirupy Camellus.

 

Zveme vás do fotogalerie, kde se můžete podívat na průřez všech aktivit za poslední 4 roky. Fotky jsou ze vzdělávacích akcí, regionálních konferencí, ze sdílení zkušeností a dobré praxe pedagogů, ze vzájemné spolupráce a propojování pedagogů a organizací, jež se zabývají formální i neformálním vzděláváním.

A co doba Covidu a další financování budoucích aktivit?

Dobu covidovou jsme přežili s úsměvem. Vyrobili jsme pedagogům roušky a nákrčníky s citáty a úsměvy, aby stále na žáky a své okolí i přes všechny těžkosti působili motivačně.  Samozřejmě, že naše práce byla ovlivněna nastalou situací. Probíhala distanční výuka, pedagogové byli přetížení a nesmělo se do škol a školních zařízení. Proto se například přesouvalo se naplánované pozorování práce kolegy, inspirace z výuky. Několik aktivit se uskutečnilo on-line přes aplikaci ZOOM a práci s technologiemi jsme za pochodu učili sebe i naše účastníky.

I financemi jsme se zabývali. Stále hledáme financování navazujících aktivit vzdělávání (mediální gramotnost, kritické myšlení, rukodělné pracovní činnosti) ve formě jiných projektů (česko-polských, mezinárodních). Podařilo se nám rozšířit stávající spolupráci s místními i zahraničními neziskovými organizacemi, středními školami, krajem, firmami a dalšími klíčovými aktéry z území. Přivítali jsme v týmu novou posilu, která se specializuje na mezinárodní programy např. Erasmus+.

 

Co na to účastníci?

Velmi často jsme slýchávali od pedagogů, že by měli zájem o častější setkávání, o více dalších témat. Avšak z důvodu složité zastupitelnosti pedagogů především na menších školách si nemohou dovolit uvolnit se z vyučování.

Cílem je větší zapojení zřizovatelů a pedagogů 2. stupně ZŠ, u nichž je hlavní bariérou jejich časová vytíženost. Do budoucna chceme dát více prostoru právě jim a zaměřit se na jejich specifické potřeby a časové možnosti.

 

Co se nám podařilo a na co jsme hrdí? 

V rámci pracovních skupin, platforem a řídícího výboru se vyprofilovali odborníci, kteří se rozhodli pro samostatnou lektorskou činnost či expertní práci. Moc jim fandíme.

Účastníci oceňovali bezpečné a podpůrné prostředí, optimistické naladění, které se na setkáních podařilo vytvořit . Především v rámci dvoudenní konference si velmi cenili příležitostí se osobně potkat napříč školami v území a sdílet odborné poznatky. Dále oceňovali kvalitu přinášených témat, lektorů a odborníků.


Pro podrobnější informace o vzdělávacím projektu můžete kouknout na fotky a zprávy z akcí.