Hora

Proces tvorby a schvalování strategie

Obsah SCLLD

 

Strategie rozvoje území vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj. Strategie má analytickou, strategickou a implementační část. V analytické části je popsán a vyhodnocen stávající potenciál území v různých oblastech, včetně lidského a finančního, jsou zde také zanalyzovány rozvojové potřeby regionu. Přechod do další části strategie tvoří SWOT analýza. Tento popis silných a slabých stránek je hlavním podkladem pro strategickou část. V ní jsou na základě veřejných diskuzí, sběru podnětů a vyhodnocení potenciálu území z předchozí části stanoveny priority strategie a popsán způsob jejich dosažení pomocí programových rámců, resp. pomocí finančních prostředků z fondů EU. Strategická část neřeší všechny problémy našeho území, ale cíleně pouze ty, které místní partnerství identifikuje jako klíčové a v rámci časového a finančního rámce zvládnutelné. Implementační část strategie popisuje organizační struktury a procesy, management a hospodaření MAS.

 

Tvorba SCLLD

Tvorba SCLLD se řídí příslušným metodickým pokynem (MPIN), jehož cílem je poskytnout závazné postupy při přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci, vyhodnocování a monitorování integrovaných strategií. SCLLD MAS má obsahovat Analytickou část, Strategickou část a Implementační část formou Programových rámců a jejich vazeb a Přílohy. Strategie, která neprojde hodnocením, bude 1x vrácena k přepracování. Pokud bude vše v pořádku, tak ŘO, u kterého bude probíhat kontrola, vyhotoví “Prohlášení o akceptaci IS”, která bude specifikovat věcnou náplň aktivit v rámci Strategie, závazný harmonogram čerpání dle jednotlivých let a specifických cílů a závazek naplňování indikátorů. Pokud tento harmonogram nebude plněn, může ŘO naši finanční alokaci zrušit.

Pro zlepšení naší komunikace s ŘO byly vytvořeny NSK (národní stálá konference) a RSK (regionální stálá konference). RSK je složena ze zástupců regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost. RSK koordinuje přípravu a realizaci územní dimenze v kraji, tedy vyváženou a cílenou podporu mezi aktéry v území. Územní dimenze bude realizována v zacílených výzvách, jejichž podkladem bude tzv. RAP – regionální akční plán.

 

Průběh hodnocení SCLLD a její implementace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Stolové hory byla schválena Valnou hromadou MAS 15. března 2016.

 

SCLLD byla dne 29. března 2016 prostřednictvím Monitorovacího systému MS2014+ odevzdána do procesu hodnocení Řídícím orgánům jednotlivých operačních programů (OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační systém, OP Životní prostředí, Program rozvoje venkova). Proces hodnocení sestával ze tří kol hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FNP) a tří kol věcného hodnocení (VH). V rámci tohoto procesu MAS vypořádávala připomínky Řídících orgánů k SCLLD.

 

Konečná verze SCLLD byla Řídícími orgány (OPZ, IROP, PRV a OPŽP) schválena dne 8. 6. 2017. Jinými slovy v tento den získala MAS jistotu, že získá přes 82 milionů Kč, které bude moci přerozdělit do projektů ve svém území.

 

Od té doby probíhá realizace SCLLD: MAS vyhlašuje dotační výzvy v jednotlivých operačních programech (OPZ, IROP, OPŽP, PRV), hodnotí projekty žadatelů podaných do těchto výzev a těm nejlepším z nich přerozděluje ony získané peněžní prostředky.


Soubory ke stažení: